Tidigare FoU-stipendiater

Andrea Hållstam är Med dr och arbetar som smärtsjuksköterska på Smärtcentrum, Högspecialiserad smärtrehabilitering Danderyds sjukhus AB.

Andrea har genomfört ett flertal forskningsprojekt och disputerat.

Andrea Hållstam, FoU 2021

Andrea erhåller SSOS´s FoU-stipendium som vi ger ut tillsammans med Karo Pharma för genomförande av forskningsprojekt med titel:

Smärtrehabilitering för patienter med långvarig smärta och återkommande akutvårdskontakter – finns det vinster att uppnå för patienter och samhället?

Syftet med studien är att undersöka, ur både patient- och vårdperspektiv, om och hur smärtrehabilitering har betydelse för uppsökande av akutvården för patienter med långvarig komplex smärtrelaterad problematik.

Projektet är angeläget och viktigt. Det finns ett stort behov av ökad kunskap hos patienter med långvarigsmärta som har hög sjukvårdskonsumtion och återkommande akutvårdskontakter. Långsiktiga individuella vårdplaner saknas ofta vilket medför stort lidande för patienten och frustation hos vårdgivare. Patientgruppen är ännu inte studerad i Sverige och är därför både viktig och intressant för smärtvårdens framtida utveckling nationellt.
En förbättrad patientcentrerad smärtvård och effektivare sjukvård skulle även gynna det hälsoekonomiska utfallet och därmed bli viktig för Regionerna.

Kontakt: andrea.hallstam@sll.se


FoU stipendiat 2019 Karin Säll Hansson

2019 tilldelade SSOS i samarbete med vår guldsponsor GSK FoU-stipendiet till Karin Säll Hansson med motivationen;

Karin är universitetsadjunkt vid Hälso-och vårdvetenskapliga institutionen Linnéuniversitetet i Växjö och ansvarar för smärtutbildningen på campus i Växjö. Karin är också kursansvarig för valbar kurs i smärta 7,5 hp.

Karin har genomfört ett flertal forskningsprojekt och redovisar två egna publikationer inom området.

Forskningsprojektets titel:

Mekobalamins ( vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi.

Studien bedrivs som en RCT-studie och är godkänt i Etisk kommitté 2018-294/31 samt av Läkemedelsverket. Det primära målet med studien är att utvärdera om Mekobalamin givet som injektion 1 g/v i 12 veckor kan reducera smärtkänslighet hos kvinnor med fibromyalgi jämfört med placebo. Deltagarna följs med utvärdering avseende smärta, hälsa, lidande och välbefinnande.

Studien omfattar 40 deltagare som randomiseras i två grupper.

Projektet är angeläget och viktigt. Fibromyalgi patienter är en utsatt grupp ofta med svår handikappande smärta som sänker både livskvalitet och funktion.

Otillräckliga behandlingsalternativ finns.

FoU stipendiat 2018 Erika Olofsson

Genom att tilldela Erika Olofsson 2018 års FoU stipendium vill vi stimulera och öka intresset bland sjuksköterskor att delta och bedriva viktig forskning för att förbättra vården för patienter med smärta.

Trots att Erika inte har så mycket erfarenhet av forskning sedan tidigare är hon nu engagerad på 20 % arbetstid i ett lovade forskningsprojekt där hon samlar in data och upprättar en databas för att kunna publicera resultatet i en vetenskaplig tidskrift.

Projektets titel: Kan långvarig behandling med perifer nervblockad minska fantomsmärta vid amputationer?

En randomiserad kontrollerad studie.

Projektet syftar till att påvisa att perifer nervblockad radikalt kan förbättra välmående hos en skör patientgrupp samt att visa att metoden ger en säker och hållbar smärtlindring och minskar risken för andra komplikationer postoperativt. Patienter som genomgått amputation utvecklar ofta fantomsmärta och/eller fantom sensationer vilket leder till försämrat välbefinnande och livskvalitet. Det är en vårdkrävande grupp som ofta har en besvärlig smärtsituation.

Stipendium á 20 000 kronor tilldelades Erika och kommer att användas för professionell språkgranskning, publicering i vetenskaplig tidskrift samt för presentation vid vetenskaplig konferens.

FoU stipendiat 2017 Helena Lööf

FoU stipendiat 2016 Gerd Engholm

FoU stipendiat 2015 Inga-Maj Andersson

Senast publicerad: