Bukaorta

Olga Nilsson, 2019 "Modern teknik som stöd för patienter med bukaortaaneurysm"

Forskningen fokuserar på personer med diagnosen bukaortaaneurysm och faktorer som påverkar delaktighet och lärande hos denna grupp.

Enligt svensk lagstiftning ska patienter ha tillräcklig kunskap för att möjliggöra delaktighet i vård och behandling men forskning har visat att det idag saknas enhetlig och lättillgänglig information för patienter och anhöriga. Vi har bland annat publicerat en kvalitativ intervjustudie där vi fann att
vården inte tillgodoser de lärandebehov som finns hos personer med bukaortaaneurysm, samt att patienter upplever bristande stöd från vården. Projekten avser att utvärdera effekten av en mobil applikation i kombination med sjuksköterskekontakt for lärande och stöd till personer med bukaortaaneurysm och deras anhöriga.

Syftet är att minimera den negativa påverkan på livskvalitet och hälsa som kirurgisk behandling kan utgöra, samt att stärka de drabbades möjlighet till delaktighet i vården. Projekten tros bidra till en ökad förståelse för
patienters upplevelse av lärande och delaktighet vid kärlkirurgisk behandling, men också ge kunskap om hindrande och stimulerande faktorer för användande av modern teknik hos patientgruppen.

De väntas också ge värdefull kunskap om tillämpningen av mobila lärandeverktyg i en klinisk kärlkirurgisk verksamhet.

Senast publicerad: