Pris för Bästa vetenskapliga artikel

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad utlyser stipendium för bästa vetenskapliga artikel inom kärlkirurgisk omvårdnad publicerad under år 2022-2023. Priset för bästa artikel är personlig, och sökande skall inneha fullt medlemskap i föreningen vid ansökning samt året innan ansökningstillfället. Prissumman är 5.000 kr.

Styrelsen använder sig av externa granskare. Granskarna kommer att värdera de insända bidragen efter följande fyra kriterier:

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är studien av betydelse för kärlkirurgisk omvårdnad? Är frågeställningen originell?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Hur väl är metoden genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur är resultaten presenterade? Besvaras frågeställningen/syftet?

4) Presentationen. Hur välskriven är artikeln? Har den publicerats i en välrenommerad tidskrift som läses av många?

Samtliga fyra kriterier besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan således 20 poäng erhållas.
När alla bedömningar har gjorts sammanställs och jämförs resultaten för de inskickade artiklarna. Priset går till det bidrag med högst poäng. Om två bidrag har fått liknande poäng kan styrelsen besluta att om prissumman ska delas mellan bidragen.

Sista ansökningsdag är 2024-02-28. För att ansöka skicka in din vetenskapliga artikel till styrelsens mail karlkiromv@gmail.com

Tidigare prisade artiklar kan ses under underrubriken "Tidigare vinnare av Bästa vetenskapliga artikel".

Senast publicerad: