ICNP

International Classification for Nursing Practice (ICNP) är en omfattande terminologi innehållande patientdata och kliniska åtgärder inom omvårdnad. Sedan 2015 finns ICNP översatt till svenska.

Det har i Sverige saknats ett enhetligt språk som beskriver omvårdnad, istället har man hänvisat till ICD, ICF och KVÅ. Ett antal studier har dock visat att dessa inte täcker mer än 40-60% av de termer som krävs för att beskriva den del av patientens vård som utgörs av omvårdnad. ICNP innehåller för närvarande drygt 800 omvårdnadsdiagnoser och drygt 1200 omvårdnadsåtgärder.

Det pågår studier i Sverige där ICNP testas i klinisk miljö. Vill du veta mer om dessa? Kontakta Inger Jansson, Göteborgs Universitet: inger.jansson@gu.se

Sedan 2015 är Svensk sjuksköterskeförening aktiv i arbetet med att kommunicera med Socialstyrelsen om fortsatt förvaltning av ICNP som nationell terminologi för omvårdnad. Sedan 2015 ett etablerat nordiskt samarbete avseende ICNP. 

Internationellt ägs och förvaltas ICNP av International Council of Nurses (ICN). ICNP ® ger ett systematiskt sätt att beskriva omvårdnad över hela världen, och därigenom förbättra kommunikationen inom omvårdnad och över andra discipliner.

ICNP ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Genom att använda ICNP, kan tillförlitlig information om omvårdnad skapas för att påverka beslutsfattandet, utbildning och politik till:

• att bättre tillgodose behoven hos individer och grupper

• att leverera mer effektiva åtgärder

• att förbättra hälsoresultat

• att bättre utnyttja resurserna.

ICNP fungerar som ett enande språksystem för omvårdnad, som genom mappning, sammanför andra befintliga terminologier, i en gemensam ram. Detta innebär att sjuksköterskor på olika platser i olika länder, kan utnyttja den gemensamma ICNP ramen utan större ändringar i sin praktik.

 

På WHO:s websida hittas följande om ICNP:

” WHO accepterade ICNP inom WHO:s Family of International Classifications (FIC), för att utöka täckningen av domänen omvårdnad, som en nödvändig och kompletterande del av professionell hälso- och sjukvård. ICNP klassificerar patientdata och kliniska åtgärder inom domänen omvårdnad och kan användas för beslutsfattande och utveckling av riktlinjer som syftar till att förbättra hälsa och sjukvård. ICNP kan förbättra kommunikation och statistisk rapportering inom hälso- och sjukvården. ICNP kan användas som en klassifikation, tillsammans med andra WHO-FIC klassifikationer, där sådan vård ges. Till FIC hör; ICD, ICF, ICHI.”

Senast publicerad: