Vad gör Svensk Förening för Omvårdnadsinformatik?

Vår vision är att sjuksköterskor ska ha tillgång till digitala verktyg som stöder en personcentrerad, teambaserad, säker och evidensbaserad omvårdnad.

VI ARBETAR FÖR ATT:

- Varje år arrangera en konferens med fokus på omvårdnadsinformatik.

- Bedriva strategisk påverkan gentemot beslutsfattare, i syfte att skapa förståelse för omvårdnadsinformatik och de förbättringsbehov som finns inom svensk e-hälsa.

- Belysa olika aspekter av informatiken som påverkar sjuksköterskors arbete, t.ex. e-hälsosystemens användbarhet, utbildning i e-hälsa, digitala verktyg för patienters egenvård, vård på distans och beslutsstöd inom omvårdnad.

- Bidra till att utveckla och sprida kunskap om International Classification of Nursing Practice (ICNP) och driva frågan att ICNP ska vara en del av det Nationella Fackspråket som förvaltas av Socialstyrelsen.

- Stödja och samverka med Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och sektioner och nätverk inom SSF i frågor som rör informatik.

- Främja tvärprofessionellt samarbete inom informatik-området genom att delta i olika nätverk, såväl nationellt som internationellt.

- Förvalta, sprida och vid behov uppdatera Kompetensbeskrivningen hälsoinformatik för sjuksköterskor.

- Ha en dialog med medlemmar samt informations- och kunskapsspridning via sociala medier, hemsidan samt vid konferenser och möten.

Senast publicerad: