Välkommen till SFPO sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Vi är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och del av Nationella Rådet för Palliativ Vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

SFPO bildades år 2002 då Svensk specialistförening för palliativ vård och svensk förening för palliativ omvårdnad slogs ihop till Sjuksköterskorför palliativ omvårdnad. Föreningen har idag ca 500 medlemmar.

Nätverket för forskande sjuksköterskor inompalliativ omvårdnad gick i mars 2013 samman med SFPO.

Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ omvårdnad ärsom medlemmar välkomna som medlemmar i föreningen.

MÅLSÄTTNING FÖR SFPO

Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att

  • verka utifrån WHO:s definintion av palliativ vård
  • vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • sprida forskningsresultat
  • stimulera till utvecklingsarbete främja samarbete med andra riksföreningar och internationella organisationer

Senast publicerad: