De sex S:n

Ett sätt att kvalitetssäkra personcentrerad palliativ vård

6S-nätverket är ett nationellt nätverk bestående av vårdpersonal och vårdforskare som arbetar för att utveckla personcentrerad palliativ vård utifrån modellen De 6 S:n. Modellen har utvecklats genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kliniskt verksamma personer och forskande sjuksköterskor.

De 6S:n är en modell som initierades av Alice Rinell Hermansson och Britt-Marie Ternestedt 1990-talet och har sedan dess utvecklats inom ramen för 6S-nätverket. Syftet är att främja ett personcentrerat palliativt förhållningssätt utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Modellen utgår från personens syn på sig själv och sin livssituation. Den öppnar upp för att samtala om livet som varit, som det är nu och om tiden framåt. Att ge personcentrerad palliativ vård utifrån De 6S:n är att stärka den sjuka personens ställning i vården. Personens egna erfarenheter och önskemål tillsammans med personalens professionella kunskap utgör underlag för en strukturerad, samskapad vård. Genom att utgå från varje enskild persons resurser och behov kan den sista tiden i livet blir så bra som möjligt. För fördjupad beskrivning av De 6 S:n och en studiehandledning att använda vid studiecirklar om De 6 S:n, se boken De 6 S:n. En modell för personcentrerad palliativ vård: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/onkologi-och-palliativ-vard/de-6-sn-bbbd4f95 Länk till annan webbplats.

Modellen består av sex begrepp som synliggör vem personen är och kan utgöra ett stöd vid planering, dokumentation, genomförande och utvärdering av vården. De 6 S:n kan också ses som ett sätt att kvalitetssäkra den personcentrerade palliativa vården. Målet med De 6 S:n är:

  • Självbild: att så långt det är möjligt anpassa vård och omsorg efter personens beskrivning av sig själv och sin situation.
  • Symtomlindring: att så långt det är möjligt lindra symtom som är besvärande för personen och ge en god kroppslig omvårdnad.
  • Självbestämmande: att utifrån personens behov och förmåga möjliggöra ett aktivt deltagande i beslut om vård och omsorg. Det kan handla om att ha egen kontroll över beslut, men också att lämna över beslut till andra.
  • Sociala relationer: att ge personen möjlighet att upprätthålla relationer utifrån sina önskemål, samt att stödja närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet.
  • Sammanhang: att ge personen möjlighet att blicka tillbaka på sitt liv för att försöka få perspektiv på och se sammanhang i sin aktuella situation
  • Strategier: att ge personen möjlighet att blicka framåt och förbereda sig för döden. Förberedelserna kan vara av praktisk natur, som att planera för den egna begravningen, men de har också en djup existentiell botten som kräver följsamhet och lyhördhet från omgivningen.

6S-nätverket har utarbetat frågor utifrån De 6 S:n som kan användas i mötet med en patient i palliativ vård. Frågorna finns i dokumentet Frågor till De 6 Sn.pdf Pdf. . Det finns en introduktionsföreläsning på Youtube som kan användas som inspiration för att påbörja arbetet med De 6 S:n: https://www.youtube.com/watch?v=19K8cN1nnCI Länk till annan webbplats.

Exempel på källor

Henoch, I., & Österlind, J. (2019) Development of the 6S Dialogue Tool to facilitate person-centered palliative care. Journal of Advanced Nursing 75(11):3138–3146.

Holmberg, B., Hellström, I., Norberg, A., & Österlind, J. (2019). Assenting to exposedness – meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.

Jeppsson, M. & Thomé, B. (2015). How do nurses in palliative care perceive the concept of self-image? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 454–61.

Schenell R, Henoch I, Strang S, Ozanne A. (2020). Struggling for a dignified life: the meaning of self-determination in residential care. International Journal for Human Caring 24(2), 147-157.

Ternestedt, B-M. (1998). Livet pågår! Om vård av döende. Stockholm: Vårdförbundet.

Ternestedt, B.-M, Andershed, B, Eriksson, M, Johansson, I. (2002). A good death: Development of a nursing model of care. Journal of Hospice and Palliative Nursing 4(3): 153-160.

Österlind J. & Henoch I. (2021). The 6S-model for person-centred palliative care – a theoretical framework. Nursing Philosophy, 22:e12334.

Österlind J, Henoch I, Ternestedt B-M, Holmberg B, Schenell R. & Andershed B. (2022). De 6 S:n En modell för personcentrerad palliativ vård. 3:e uppl. Lund, Studentlitteratur.

Kontaktpersoner för nätverket De 6 S:n:

Jane Österlind, jane.osterlind@mchs.se

Ingela Henoch, ingela.henoch@gmail.com

Katarina Ramqvist, katarina.ramqvist@aleris.se

Margret Jeppson, Margareth.Jeppsson@mau.se

Ramona Schenell, ramona.schenell@aldrevardomsorg.goteborg.se

Publikationer om De 6 S:n

Österlind & Henoch, 2020
The 6S-model for person-centred palliative care: A theoretical
framework Läs! Pdf, 391.3 kB.

Henoch & Österlind, 2019
Development of the 6S Dialogue Tool to facilitate person‐
centred palliative care Läs! Pdf, 325.8 kB.

Senast publicerad: