Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/svensktnatverkforensiskomvardnad.4.4c68fa5817230136450e40b.html.

Svenskt nätverk forensisk omvårdnad

Svenskt Nätverk Forensisk Omvårdnad

Nätverkets syfte och målsättning:

  • Agera mötesplats för sjuksköterskor och vårdpersonal som arbetar med forensisk omvårdnad och främja kunskapsutbyte.
  • Samla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap om forensisk omvårdnad som kompetensområde.
  • Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av såväl klinisk kunskap och erfarenheter som aktuell forskning.
  • Synliggöra den forensiska kompetensen inom hälso- och sjukvården för att bidra till att forensisk omvårdnad utvecklas som ett specialistområde i Sverige.

Josefin Rahmqvist, ordförande
Telefon: 070-752 32 68

info@snfo.se