Karin Bölenius

Karin Bölenius

Universitetslektor med förenad klinisk anställning som professionsutvecklare, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet; Enheten för utbildning och kunskapsutveckling, Region Västerbotten

karin.bolenius@umu.se

Handledares erfarenheter av handledning, pedagogik och lärmiljö i region Västerbottens hälso- och sjukvård

Utbildningsenheten vid Region Västerbotten har interprofessionellt utvecklat en enkät för medarbetare som kontinuerligt tar emot och handleder studenter i regionens verksamheter. Enkätens syfte är att undersöka hur medarbetare erfar handledning av studenter och vilken kunskap/utbildning handledarna besitter inom handledning. Vi efterfrågar även handledares erfarenheter av handledarorganisation, pedagogik och lärmiljö. Förväntade resultat är att resultaten från enkäten kommuniceras i olika forum där erfarenhetsutbyte, synpunkter och förbättringsförslag från dem som dagligen utbildar och möter studenter tas till vara. Resultaten kan även bidra till en kunskapsbas om aktuell situation.

Tillsammans önskar vi kunna säkerställa en kvalitetsmässigt hög och bra verksamhetsförlagd utbildning för våra framtida kollegor. Detta vill vi berätta mer om vid VFU konferensen.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.