Elisabet Eriksson

Elisabet Eriksson
Yrkestitel: Lektor i vårdvetenskap
Arbetsplats: Högskolan i Gävle
E-post: elisabet.eriksson@hig.se

Glädje och frustration- kommunikationens betydelse vid handledning av studenter som går en kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen utanför EU/EES

Antalet sjuksköterskor i Sverige med examen utanför EU/EES ökar och vi behöver tillvarata denna kompetens genom att ge dem de bästa förutsättningarna att få en svensk legitimation. Sjuksköterskor som genomgår kompletterande utbildning upplever att de kan ha svårt att kommunicera på svenska och att de ibland saknar stöd under sin VFU.

Syfte: Att studera handledares erfarenheter av att handleda studenter som går den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen utanför EU under sin VFU.

Metod: Studien genomfördes vid två lärosäten i Sverige som erbjuder kompletteringsutbildning för sjuksköterskor med sjuksköterskeexamen utanför EU. Femton semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Att handleda studenter med utländsk examen var annorlunda, vilket upplevdes som roligt men också frustrerande. Studenternas språkkunskaper i svenska var ofta bristande vilket kunde försvåra kommunikationen och bidra till en ansträngd relation mellan handledaren och studenten. Handledarna upplevde också att det kunde finnas vårdkulturell skillnad i hur man kommunicerar mellan professioner och med patienter. Däremot var det tillfredställande när studenten utvecklade såväl sina språkkunskaper som sin roll som sjuksköterska i svensk kontext under VFU.

Slutsatser och kliniska implikationer presenteras och diskuteras på konferensen:

  • Vilka krav ställs och vilken kompetens behövs för handledning av studenter som kompletterar sin utbildning?
  • Vilket stöd behöver handledare som tar emot studenter som går en kompletterande utbildning?
  • Hur kan kommunikationen mellan handledare och studenter med begränsade kunskaper i svenska språket stärkas?

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.