Resefonden

Som medlem i Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har du möjlighet att söka bidrag till resor.

Syfte Resefonden bildades för att ge lungsjuksköterskor möjlighet till utveckling och fördjupning inom lungsjukvård. Den gäller för andra utbildningstillfällen än de där SLIF ingår som arrangör.

Förutsättning Sökande skall vara medlem i SLIF och aktivt verksam inom lungsjukvård i Sverige. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars eller 1 september. Andvänd SLIF:s egen ansökningsblankett - ta kontakt via hemsidan eller någon i styrelsen.

Ansökan skall motiveras och skickas till kassör som bekräftar ansökan. Ansökningen behandlas anonymt och skall därför endast vara undertecknad med personnummer. Namn, adress och telefonnummer medsändes i särskilt slutet kuvert med personnumret utanpå. Styrelsen utser den person som tilldelas medel ur fonden. Beslut om beviljade förmåner erhålles skriftligt. Beslutet kan ej överklagas. Ur fonden kan medel till resa, deltagaravgift och hotellkostnad sökas. Kursprogram bifogas ansökan.

Skriftlig redovisning av inhämtade kunskaper och erfarenheter krävs för spridning till samtliga SLIF-medlemmar, och för föreningens dokumentation. Styrelsen har även önskemål om muntlig redovisning i samband med föreningens årsmöte.

Senast publicerad: