Medlemstipendier

Aktuella medlemsstipendier

  • Sök för deltagaravgiften till onkologidagarna, nationella kontaktsjukskötersedagen och nationella strålmötet senast 15 dec
  • Övriga stipendier, 31/7-24 och 30/9. Återkommer om datum för 2025.

Föreningen beviljar stipendier för dig som är medlem i vår förening, och har varit medlem sedan föregående år som ansökan har skickats in.

Avsikten med stipendierna är att uppmuntra medlemmar att initiera och delta i projekt vars syfte är att utveckla och förbättra svensk cancervård. Föreningens stipendier kan med fördel användas för studie- eller konferensresor, nationellt eller internationellt. Man kan även söka för projekt, bildande av nätverk och andra aktiviteter som ingår i sjuksköterskornas arbetsfält. Stipendierna kommer att fördelas och kan sökas enskilt eller i grupp (nätverksstipendium). Specifiera dina prelimiära kostnader för vad du ska använda dina medel till i ansökan. Vi delar ut upp till 10 000 kr per ansökan.

Anvisningar till ansökan:
Ansökningstider står på vår hemsida. Beslut sker av styrelsen efter att ansökningstiden har gått ut. Besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas cirka en vecka efter att ansökningstiden har gått ut – med undantag för ansökningar inkomna under sommaren och jultid, då inga ansökningar behandlas och det därför tar längre tid. Vid avslag på ansökan kan stipendium inte sökas fler gånger för samma aktivitet. Man kan beviljas högst ett stipendium vartannat år. Observera - vid ansökningar till kongresser/konferenser beviljas det högst två stipendier per arbetsplats. Ofullständig ansökan riskerar att ej bedömas. Beslut kan inte överklagas.

Skriv din ansökan i ett ordbehandlingsprogram och ange vilket stipendie du söker. Det är viktigt att du som söker är betalande medlem för att vi ska kunna bevilja medel. Uppge om du har beviljats stipendium tidigare från sjuksköterskor i cancervård.

Skriv en motivering – Vad skall du använda stipendiet till? Det är viktigt med en personlig motivering till varför stipendiet söks. Motiveringen får således inte vara likadan som den motivering en kollega lämnar på sin eventuell ansökan. Beskriv vilka dina motiv är till att vilja delta i den aktivitet du söker stipendium för. Hur kommer dina erfarenheter, som du erfar av genomförd aktivitet att spridas vidare?

Bifoga budget/finansiering. Specificera kostnader för resa, logi samt ev konferensavgift var för sig. Likaså om du sökt medel från andra håll för samma ändamål. Kostnader för egen lön och mat beviljas inte.

Om du erhåller stipendium ska du skriver en ”reserapport” om dina nyvunna kunskaper som kommer att publiceras i vår tidning Cancervården.

Ansökan skickas till Ulrika Persson, cancervarden@gmail.com, eller Charlotta Bergström, charlotta.bergstrom@ki.se

Stipendier och känsliga personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

Läs mer om personuppgifter för ansökan av stipendier Bilaga 1 Pdf, 14.6 kB.

Läs mer om känsliga personuppgifter i ansökan av stipendier Bilaga 2 Pdf, 58.8 kB.

Som medlem kan man även söka stipendier från EONS.

Senast publicerad: