Årsstämma 2024

Föreningens årsmöte kommer att hållas under ÖNH-dagarna i Umeå torsdagen den 19/9 kl 10.30. Alla medlemmar är välkomna att delta! Skicka gärna in motioner eller andra ärenden som ni vill att stämman ska ta upp. Skicka in det till kontakt.fonh@gmail.com senast den 20/8.

Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av mötessekreterare
 • 4. Godkännande av dagordning
 • 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov vara rösträknare
 • 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 • 7. Verksamhetsberättelse 2023
 • 8. Bokslut 2023
 • 9. Revisionsberättelse 2023
 • 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11. Verksamhetsplan 2025
 • 12. Budgetförslag 2025
 • 13. Val av styrelsemedlemmar
 • 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 • 15. Val av valberedning
 • 16. Firmateckningsrätt för föreningen
 • 17. Motioner
 • 18. Övriga anmälda ärenden
 • 19. Mötet avslutas

Senast publicerad: