Vad är informatik?

Informatik kan beskrivas som läran om informationsbehandling. Informatik handlar om insamling, lagring, analys, representation, presentation, överföring och kommunikation av data och information, ofta med stöd av informationsteknologi för att kunna automatisera hanteringen.

Det blir i detta sammanhang viktigt att skilja mellan data och information. Data är objektivt beskrivna enskilda element i en form lämpad för överföring, tolkning och bearbetning av maskiner eller människor, men som alltså inte har tolkats eller placerats i ett sammanhang. Information består av data som har organiserats, strukturerats, tolkats eller satts i ett sammanhang så att de har blivit meningsfulla, alltså data som har fått en innebörd.

Historiskt sett har medicinsk informatik (medical informatics) varit ett samlingsbegrepp för informatik inom vårdområdet, där omvårdnadsinformatik (nursing informatics) sedan lång tid varit ett självständigt kunskapsområde. Numera används oftare Hälsoinformatik (health informatics) som ett paraplybegrepp, där medicinsk informatik och omvårdnadsinformatik med naturlighet skulle kunna inplaceras på samma nivå.

International Medical Informatics Association definition lyder: "Nursing informatics is the integration of nursing, its information, and information management with information processing and communication technology, to support the health of people world wide." (IMIA)

Nationalencyklopedin beskriver omvårdnadsinformatik som ett kunskapsområde med syfte att stödja styrning, hantering och bearbetning av omvårdnadsdata, information och kunskap och som stöd för den praktiska omvårdnaden, för utbildning och forskning.

Senast publicerad: