Stadgar

Antagna 1/1 1975. Ändrade vid årsmöten 7/11 1985, 28/4 1987, 18/4 1988, 22/4 1991, 24/4 2001, 18/5 2005, 26/4 2006, 8/5 2008 , 11/4 2013, 17/5 2017 samt 30/8 2018.

Ändamål
§1

Riksföreningen för ögonsjukvård företräder professionens kunskapsområde. Riksföreningen är en frivillig sammanslutning av medlemmar enligt § 4som är yrkesverksamma inom samma område/specialitet, eller har gemensam utbildningstillhörighet, eller har samma yrkesfunktion. Riksföreningen för ögonsjukvård

 • är riksomfattande.
 • är en ideell förening och ska drivas utan vinstsyfte.
 • är partipolitiskt obunden.
 • bevakar och främjar sina medlemmars gemensamma intressen.
 • ska medverka för utveckling av omvårdnaden.
 • ska främja forskning och utbildning inom medlemmarnas verksamhetsområde.
 • ska förmedla nyheter samt främja erfarenhetsutbyte.
 • ska främja samarbetet mellan de olika riksföreningarna anslutna till SSF.
 • ska främja ett etiskt förhållningssätt.
 • utgår från en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet, ras, hudfärg, kön, ålder, språk, religion, politisk åskådning, sexuell läggning eller social ställning.

Verksamhetsområde
§2

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av ögonsjukvård.

Organisation
§3

Riksföreningen utövar sin organisation genom

 • Årsmötet
 • Styrelsen
 • Lokala representanter - länsombud

Räkenskapsår är kalenderår.

Rätt till medlemskap
§4

Rätt till medlemskap har:

 • Leg. sjuksköterska med specialisering i ögonsjukvård
 • Oftalmologassistent
 • Ortoptist
 • Synpedagog
 • Leg. sjuksköterska verksam inom det verksamhetsområde riksföreningen verkar
 • Rätt till associerat medlemskap har den som inte uppfyller krav för medlemskap men vill stödja Riksföreningen för ögonsjukvårds ändamål

Medlem eller associerad medlem som uppenbarligen motverkar riksföreningens syften eller grovt bryter mot dess stadgar, eller sjuksköterskornas etiska regler kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Mom 1 Valbarhet

Samtliga medlemmar utom associerade medlemmar är valbara till uppdrag i föreningen.

Mom 2 Rösträtt

Samtliga medlemmar utom associerade medlemmar har rösträtt vid årsmötet.

Ansökan om medlemskap
§5

Ansökan om medlemskap lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

Medlemsavgift
§6

Medlemsavgiften fastställs av Riksföreningens årsmöte och skall betalas före februari månads utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften avförs ur Riksföreningens medlemsregister av styrelsen framtill dess att avgift erläggs.

Årsmöte och övriga möten
§7

Riksföreningens högsta beslutande organ ar årsmötet, som skall hållas senast den 30 september på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.
Övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

§8

Årsmötet är beslutande om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar innan fastställt datum. Kallelse utgår via riksföreningens hemsida samt Vårdfokus.

§9

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor.

 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna.
 2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 4. Val av rösträknare.
 5. Godkännande av föredragningslista.
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
 9. Motioner.
 10. Medlemsavgiftens storlek.
 11. Val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter, samt beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion.
 12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter, och beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion.
 13. Val av länsombud.
 14. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val.
 15. Delegering till styrelsen att- styrelsen själv, revisorer och valberedningen undantagna, utse ersättare för dem som valts av årsmötet, men som under mandatperioden lämnat sin post.
 16. Stipendium, beslut om dess storlek samt sista ansökningsdag.
 17. Stadgar
 18. Behandling om övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning.

Motioner
§10

Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen till årsmötet.

Årsmöte
§11

På årsmöte och övriga möte har varje medlem en röst.

I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta.

Röstningen sker öppet, men vid val slutet om någon begär det. Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordförande i sakfråga, i fråga om val avgör lotten.

Styrelsen och dess uppgifter
§12

Styrelsen består, förutom ordförande, av sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens mandattid är två år. Ordförande och halva styrelsen väljs ena året och vice ordförande och halva styrelsen det andra. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om aret. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut.

Det åligger styrelsen att

 • I samarbete med Vårdförbundet verka i enlighet med riksföreningens syfte.
 • Förbereda alla ärenden till årsmöten och övriga möten.
 • Svara för riksföreningens ekonomi.
 • Hålla kontakt med länsombuden
 • Snarast efter årsmötet sända verksamhetsberättelse till förbundsstyrelsen.
 • Kontinuerligt sända riksföreningens publikationer till förbundsstyrelsen.


Stipendium
§13

Riksföreningen för ögonsjukvård delar årligen ut ett stipendium med syfte är att utveckla professionen. Årsmötet beslutar om stipendiets storlek och sista ansökningsdag. Styrelsen utser mottagare av stipendiet och beslutet kan ej överklagas.

Stipendiet

 • kan sökas av den som varit medlem i föreningen i minst ett (1) år.
 • avser kompetensutveckling, projekt, vetenskapliga studier eller forskning.
 • innebär att stipendiaten ska delge riksföreningens medlemmar resultatet av projektet, vetenskapliga studierna eller forskningen på ett sätt som styrelsen beslutar om

Firmatecknare
§14

Styrelsen utser firmatecknare. Firmatecknare avseende föreningens medel är giltig endast när firman tecknas av två personer i förening. Bemyndigandet gäller tills vidare, men kan när som helst återkallas av styrelsen.

Styrelsen utser de personer som skall teckna firman i Riksföreningen för ögonsjukvård. Föreningens organisationsnummer är 802013-2844.

Revision
§15

Mom. 1

På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.

Mom. 2

Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska
riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas
att fattade beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut.
Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

Mom.3

Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 1 februari överlämnas till revisorn. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 1 mars.

Mom.4

Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid riksföreningens årsmöte.

Stadgar
§16

Beslut om ändring av § 1- 16 i dessa stadgar kan fattas vid ordinarie årsmöte eller vid en extra föreningsstämma som sammankallats för denna fråga, om beslutet biträds av minst 2/3 av avgivna röster.

Upplösning
§17

Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

Senast publicerad: