Kompetensbeskrivning ögonsjuksköterska

Under 2018 - 2022 pågår ett arbete med att uppdatera kompetensbeskrivningen. I arbetet deltar representanter från styrelsen. Anpassning sker mot SSF's nya kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 publicerades en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård. Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård
  • tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan
  • användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård
  • vara till hjälp för arbetsgivare vid anställning av ögonsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården
  • fungera som vägledning och rekommendation till universitet och högskolor vid planering av specialistutbildningar inom ögonsjukvård
  • stimulera och introducera sjuksköterskor till att arbeta inom ögonsjukvård


En arbetsgrupp med företrädare för Riksföreningen för Ögonsjukvård och Svensk sjuksköterskeförening har utformat kompetensbeskrivningen. Värdefulla synpunkter har under arbetets gång inhämtats genom att de nationella länsombuden inom Riksföreningen för Ögonsjukvård tillfrågats om synpunkter och eventuella tillägg till kompetensbeskrivningen. Kliniska riktlinjer inom ögonsjukvården har granskats liksom vetenskaplig dokumentation med fokus på patient– och omvårdnadsperspektiv.

Här kan du ladda ner kompetensbeskrivningen Pdf, 320 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: