Stadgar

Stadgar för Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad.

Stadgar är antagna av årsmötet år 2010. Reviderade och godkända 2020-10-08 i samband med årsmötet 2020.

Ändamål

1# Föreningen är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor vilka arbetar inom eller har intresse för kärlkirurgisk omvårdnad.

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för personer med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, samt deras närstående, genom att;

-verka för att främja utbildning, utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling
-vara en mötesplats och inspirera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
-sprida kunskap om omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling

Verksamhetsområde

2# Föreningens verksamhetsområde omfattas av kärlkirurgisk omvårdnad och behandling.


Organisation

3# Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad är en ideell förening

Föreningen utövar verksamhet genom
- årsmötet
- styrelsen

Föreningen är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. Ledamot i styrelsen bör vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Medlemmar rekommenderas medlemskap i Svensk Sjuksköterskeförening.

Rätt till medlemskap

4# Mom.1. Rätt till medlemskap har legitimerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska samt sjuksköterskestudenter med särskilt intresse för den kärlsjuka patienten

Mom.2. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till eller intresse för omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling som inte är legitimerad sjuksköterska. Associerad medlem erlägger årsavgift och äger tillträde till samtliga av föreningen anordnade aktiviteter. Associerad medlem har inte rösträtt i föreningen och är inte valbar till styrelsen och kan inte heller väljas att representera föreningen. Industriföretag kan inte ansluta sig till föreningen.

Ansökan om medlemskap

5# Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens styrelse.

Medlemsavgift

6# Medlem erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlem som ej erlagt avgift för innevarande år avförs ur medlemsregistret vid verksamhetsårets slut.

Årsmöte och övriga möten

7# Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen begär detta. Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar från det att begäran inkommit.

 8 # Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast 60 dagar före mötet för att vara beslutsmässigt. Styrelsen ansvara för att handlingar till årsmötet läggs ut på föreningens hemsida senast 14 dagar innan årsmötet.

9# Årsmötet behandla följande frågor:

 

 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
 2. Verksamhets- och revisionsberättelse
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Inkomna motioner
 5. Stadgar
 6. Medlemsavgiftens storlek
 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget
 8. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
 11. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning.

Motioner

10# Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen ska framlägga motionen för årsmötet.

Beslut

11# På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift för innevarande år, en röst samt yttranderätt och förslagsrätt.

På årsmötet har associerad medlem yttranderätt och förslagsrätt.

I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen rösta.

Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av ordförande för Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad. Omröstning vid val sker slutet om någon begär det.

Styrelsen

12# Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den består av ordförande, sekreterare, kassör, och lägst två ledamöter. Styrelsens mandattid är på två år.

Ordförande och halva styrelsen välj det ena året och de övriga i styrelsen det andra året.

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar blivit kallade och minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande.
Styrelsen får ersättning för sitt uppdrag enligt gällande arvodesregler.

Styrelsens uppgifter

13# Det åligger styrelsen att:

¤verka i enlighet med föreningens syfte

¤ansvara för föreningens ekonomi

¤kalla och förbereda årsmötet

¤ansvara för och uppdatera föreningens hemsida.

¤utse två i förening som firmatecknare

Revision

14#

Mom. 1. Val till revisor sker i samband med årsmötet och är en till antalet. Revisorn kan anlita auktoriserad revisor

Mom. 2. Revisor ska med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut.

Mom. 3. Föreningens räkenskaper ska vara avslutade per 31 december och senast 15 mars överlämnas till revisorn. Revisorn granskar räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast 15 april

Stadgar

15#

Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet

Upplösning av föreningen

16#

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur skulder och tillgångar skall fördelas.


Senast publicerad: