Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 6/5

Datum: torsdag den 6 maj 2021

Tid: 13:00 – 14:00 eller 14:00 – 15:00

Plats: årsmötet sker digitalt via Zoom

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om kallelse till årsmöte skett enligt föreningens stadgar
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget
 11. Medlemsavgiftens storlek
 12. Motioner
 13. Omval av ordförande
 14. Val av en styrelseledamot
 15. Beslut om valberedningsstorlek
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Val av revisorssuppleant
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Publiceringsdatum: