Styrelsens samarbeten under 2022

Riksföreningen omvärldsbevakar ständigt, och vi håller oss framme för att kunna bidra med kunskap i många sammanhang. Vi blir ofta inbjudna till samarbeten med till exempel Socialstyrelsen.

Samarbeten under 2022

  • Referensgrupp till Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16), som i juni 2022 presenterade slutbetänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)
  • Dialogmöte med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om differentierade arbetsuppgifter inklusive delegering i hemtjänsten
  • Medverkan i ett projekt hos Socialstyrelsen kring läkemedelshantering och delegering i kommunal hälso- och sjukvård
  • Workshop med Socialstyrelsen med anledning av framtagande av kunskapsstöd för vård och rehabilitering i hemmet, samt efterföljande medverkan i referensgrupp kring texter till kunskapsstödet
  • Medverkan i dialogmöte arrangerat av Svensk sjuksköterskeförening om specialistsjuksköterskans roll och ledarskap i omvårdnad inom nära vård
  • Medverkan i dialogmöte arrangerat av Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, inom Socialstyrelsens regeringsuppdrag att undersöka ändamålsenligheten med att ta fram nationella riktlinjer inom området

Publiceringsdatum: