Styrelsens samarbeten

Riksföreningen omvärldsbevakar ständigt, och vi håller oss framme för att kunna bidra med kunskap i många sammanhang. Vi blir ofta inbjudna till samarbeten med till exempel Socialstyrelsen.

Samarbeten under 2023

 • Fortsatt samarbete med Socialstyrelsen med anledning av framtagande av kunskapsstöd för vård och rehabilitering i hemmet, medverkan i referensgrupp kring texter till kunskapsstödet.
 • Samarbete med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kring ämnen för kunskapsunderlag från SBU avseende kommunal hälso- och sjukvård.
 • Dialogmöte med utredare på Regeringskansliet med anledning av direktiv att utreda utreda frågor om lagstöd för smittskyddsåtgärder på särskilda boenden för äldre och särksilda boenden enligt LSS, bl.a. möjligheter till isolering, testning och kohortvård.
 • Dialogmöte med Socialstyrelsen om äldre personer och läkemedel.
 • Hearings hos Socialstyrelsen med anledning av regeringsuppdrag att ta fram underlag till en utvecklad nationell demensstrategi.
 • Styrelseledamöter medverkade med sin kompetens i webbstödet "Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre" (Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm).

Samarbeten under 2022

 • Referensgrupp till Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16), som i juni 2022 presenterade slutbetänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)
 • Dialogmöte med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om differentierade arbetsuppgifter inklusive delegering i hemtjänsten
 • Medverkan i ett projekt hos Socialstyrelsen kring läkemedelshantering och delegering i kommunal hälso- och sjukvård
 • Workshop med Socialstyrelsen med anledning av framtagande av kunskapsstöd för vård och rehabilitering i hemmet, samt efterföljande medverkan i referensgrupp kring texter till kunskapsstödet
 • Medverkan i dialogmöte arrangerat av Svensk sjuksköterskeförening om specialistsjuksköterskans roll och ledarskap i omvårdnad inom nära vård
 • Medverkan i dialogmöte arrangerat av Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, inom Socialstyrelsens regeringsuppdrag att undersöka ändamålsenligheten med att ta fram nationella riktlinjer inom området

Publiceringsdatum: