Tidskriften Sömn och hälsa

Tidskriften Sömn och hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

www.hkr.se/tidskrift-somn Länk till annan webbplats.

Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent i omvårdnad, biträdande professor, prodekan för fakulteten för hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad: pernilla.garmy@hkr.se. Tel: 044-250-3877

Medlemmar i redaktionen

 • Rhiannon Djupdalen, leg. sjuksköterska, medicine master i omvårdnadsvetenskap. Västerviks kommun.
 • Linda Gellerstedt, assisterande lektor, doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet.
 • Patricia Granzin, leg. biomedicinsk analytiker. Specialisering inom polygrafiteknik, sömnapné och CPAP-behandling. Aleris Klinisk fysiologi, Sabbatsberg.
 • Amanda Hellström, doktor i medicinsk vetenskap, leg.sjuksköterska. Universitetslektor, Linnéuniversitetet.
 • Arja Höglund, doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska. Magister i klinisk neurologi. Karolinska Institutet /Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Annika Norell, docent i psykologi, leg. psykolog. Örebro universitet.
 • Christina Sandlund, doktor i medicinsk vetenskap, distriktssköterska. Karolinska Institutet, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Medlemmar i vetenskapliga rådet

 • Maria Tillfors, leg. psykolog, Professor i klinisk psykologi, Karlstads universitet, Sverige.
 • Anna Smedberg Bondesson, Biträdande professor i litteraturvetenskap, ämnesföreträdare i svenska, Högskolan Kristianstad, Sverige.
 • Siri Jakobsson Störe, leg. psykolog, specialist i klinisk barn och ungdomspsykologi. Doktorand i psykologi, Karlstads universitet, Sverige.
 • Serena Bauducco, fil. dr i psykologi. Postdoktor, Örebro universitet, Sverige.

CC-licens: CC-BY


Sömn och Hälsa <somnhalsa@hkr.se>

Redaktionell policy

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Granskningsprocessen antas ta 6 till 8 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktören en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Tidskriften tar inte ut några författaravgifter.

Policy för författarskap

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla kriterier:

 1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
 2. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
 3. Alla ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX, riktlinjer för forskning.

Policy för kollegiala granskare (peer review)

 • Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
 • Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
 • Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.
 • Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.
 • Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

Typ av granskningsmetod

Single-blind peer-review

Standardperiod för granskare att skicka in sina kommentarer

2 veckor

Standardperiod för att svara på en inbjudan att granska ett manuskript

2 veckor

Standardperiod för automatisk påminnelse om inbjudan

10 dagar

Standardperiod för automatisk påminnelse om att skicka in granskningskommentarer

10 dagar

Policy för öppen data

 • Då forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppen forskningsdata blir alltmer vanliga kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla.
 • I de fall detta gäller tidskriftens författare, uppmuntrar tidskriftens redaktion att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
 • Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ditt lärosäte.

Policy för självarkivering

Artikelförfattare har rätt att självarkivera den inlämnade (”preprint”) versionen av manuskriptet och den publicerade versionen utan någon embargoperiod.

Inskickade manuskript och publicerade versioner av artiklar kan exempelvis arkiveras på:

 • författarens personliga webbplats
 • författarens företags webbplats och/eller institutionella förvar eller arkiv
 • icke vinstdrivande preprint-servrar eller ämnesbaserade arkiv

Policy för användandet av ORCiD

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, sk. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

Policy för tidigare versioner av artiklar

Tidskriftens redaktion tillåter författare att tillgängliggöra tidigare utkast av manuskript/artikel på villkor att författare godtar följande:

 • Författare behåller alla rättigheter till eventuellt tidigare publicerad version och denne har tillåtelse att skicka in sitt uppdaterade manuskript till tidskriften.
 • Författare accepterar att tidskriftens redaktion inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om författaren anonymiserar sitt manuskript då tidigare versioner av manuskriptets tillgängliggjorts.

Om manuskriptet publiceras i tidskriften förväntas författaren att korslänka, med DOI-länk, de olika versionerna av manuskripten/artikeln.

Policy för ändringar och korrigeringar av publicerat material och diskussioner efter publicering

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till huvudredaktören som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

Policy för etisk tillsyn

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.

Nyckelord

Sömn; hälsa; drömmar; mardrömmar; insomni; sömnbesvär; psykologisk behandling; kognitiv beteendeterapi; sömnhygien; levnadsvanor; sömnmedicin; sömnhälsa; sömnstörningar; omvårdnad; psykologi; biomedicin

Checklista för inskickade manuskript

Författare som skickar in manuskript måste också läsa och godkänna villkoren innan denne kommer vidare till att fylla i metadata och ladda upp filer.

 • Jag, den insändande författaren garanterar att jag, när sådana finns, har tillåtelse av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet enligt tidskriftens kriterier för författarskap och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter. Jag godkänner också distribution med den CC-licens tidskriften har och även detta har godkänts av medförfattare.
 • Samtliga författare till manuskriptet är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp i ”kriterier för författarskap” och samtliga har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuskriptet.
 • Manuskriptet har inte tidigare publicerats i nuvarande insända version och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift. Om manuskriptet har publicerats i en tidigare version ska detta tydligt anges; se tidskriftens redaktionella riktlinjer.
 • Den insändande författaren har angett sitt ORCiD-identifikationsnummer i sina författardata. Eventuella medförfattare har rekommenderats att också tillhandahålla ett sådant i enlighet med tidskriftens policy.

Senast publicerad: