Kontakta oss

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004, och är ett nätverk för dig som i din profession möter människor med sömnproblem.

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, specialistutbildad barnsjuksköterska, skolsköterska, Doktor i Medicinsk Vetenskap. Docent. Professor vid Högskolan Kristianstad och affilierad vid Lunds universitet. Forskar om skolbarns sömn och hälsa.
E-post: pernilla.garmy@hkr.se

Linda Gellerstedt, leg. sjuksköterska, Doktor i medicinsk vetenskap. Assisterande universitetslektor vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Care Sektionen för Omvårdnad. Intresseområden är patienters sömn vid vård på sjukhus, sömn och personcentrerad omvårdnad. E-post: linda.gellerstedt@ki.se

Patricia Granzin, leg. biomedicinsk analytiker, inriktning Klinisk Fysiologi, lymfterapeut enligt Dr. Vodder och diplomerad/specialiserad inom polygrafiteknik, sömnapné och PAP-behandling. Arbetar på Aleris Klinisk fysiologi, Sabbatsberg. Ingick i en grupp under SFSS och kvalitetsregistret SESAR som arbetade fram nationella riktlinjer för BMA/SSK som arbetar som ”sömntekniker”. Föreläser på BMA-programmet KI, utbildar och delar erfarenheter i syftet att inspirera till en ökad folkhälsa och kunskap, god behandlingskvalitet och till forskning.
E-post: patricia.granzin@aleris.se

Amanda Hellström, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i kirurgisk omvårdnad, Doktor i medicinsk vetenskap. Docent. Disputerade 2013 vid Lunds universitet med en avhandling om insomni hos äldre personer, och våra möjligheter att på icke-farmakologisk väg, genom god omvårdnad, främja en bättre sömn. Arbetar som universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och undervisar bland annat i sjuksköterskeprogrammet.
E-post: amanda.hellstrom@lnu.se

Rhiannon Djupdalen, leg. sjuksköterska, Medicine masterexamen i omvårdnads-vetenskap. Arbetar som sjuksköterska i Hälso- och Sjukvårdsverksamheten i Västerviks kommun. Har genomfört förändringsarbeten för nattarbete i särskilda boenden. Hennes magisteruppsats handlade om sömnstörning vid Alzheimers sjukdom hos personer som bor hemma och masteruppsatsen handlade om sömn, hälsorelaterad livskvalitet och demensjukdom på särskilt boende – kan utomhusaktivitet göra skillnad? Har en forskarutbildning inom sömn och trötthet.
E-post: rhiannon.djupdalen@vastervik.se

Arja Höglund, leg. sjuksköterska, Medicine doktor. Forskningsområdet är sömn och besvärande dagsömnighet vid Parkinsons sjukdom. Arbetar som omvårdnadsansvarig på omvårdnadsområde Neurologi, Tema HjärtaKärl och neuro, karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Intresseområden är hur sömnrelaterade fenomen påverkar dagliga livets aktiviteter hos peroner med Parkinsons sjukdom, personcentrerad vård samt patient- och vårdsäkerhet.
E-post: arja.vehkala-hoglund@regionstockholm.se

Christina Sandlund, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, medicine doktor. Arbetar kliniskt i primärvården med insomnibehandling. Arbetar också på Akademiskt primärvårdscentrum (Region Stockholm) med fortbildning och professionell utveckling för sjuksköterskor och distriktsköterskor. Anknuten till Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Allmänmedicin och Primärvård. Intresseområde: sömnbesvär, insomni, psykisk ohälsa, primärvård.
E-post: christina.sandlund@ki.se

Annika Norell, leg psykolog, filosofie doktor i klinisk psykologi. Docent. Arbetar med forskning och undervisning på psykologprogrammet vid Örebro universitet och Karlstads universitet. Intresseområden: barns och vuxnas sömnvanor och psykiska hälsa, drivkrafter bakom sömnproblem samt psykologiska behandlingsmetoder vid insomni.
E-post: annika.norell@oru.se

Senast publicerad: