Ordförandes ord

För några veckor sedan arrangerade vi ett tvådagars internationellt möte tillsammans med International Council of Nurses och Vårdförbundet.

Deltagarna var sjuksköterskeorganisationer från Europa, Asien, Nordamerika och Australien och tillsammans diskuterade vi gemensamma utmaningar som sjuksköterskor står inför. Detta innefattar rekrytering och kvarstannade, arbetssituation, våld och utbrändhet samt patientsäkerhet. Problemen uppfattas vara så omfattande att det talas om en global nödsituation för befolkningens och sjuksköterskors hälsa.

I Sverige har vi en relativ hög omvårdnadsstandard jämfört med andra länder. Vi har en hög akademisk nivå och håller hög kvalitet på grund- och specialistutbildningarna. Trots detta ser vi bristande omvårdnad i olika delar av hälso- och sjukvården. Allt fler sjuksköterskor utrycker oro för patientsäkerhet och avsaknad av kontinuitet.

Det internationella arbetet är viktigt för alla sjuksköterskor i Sverige. Med hjälp av globala rapporter, uttalanden och omvårdnadstandards får vi data och argumentation som underlättar det nationella påverkansarbetet för att i sin tur skapa förbättringar i Sverige.

Ett exempel är samarbetet med WHO om nästa State of the World's Nursing-rapport, som publiceras 2025. Rapporten sammanfattar, på både global och europeisk nivå, rekommendationer till världens regeringar, politiker och myndigheter. Rapporten uppmanar till åtgärder, något som Svensk sjuksköterskeförening kommer att driva vidare.

Sverige behöver en nationell plan för en effektiv hälso- och sjukvård och god omvårdnad av högsta kvalitet. Sjuksköterskors kompetens och arbete är ovärderliga. Det finns mycket engagemang och vilja att ge en god vård och omvårdnad, en stolthet över att vara sjuksköterska. Låt oss tillsammans ta vara på det!

Bäst just nu
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har adjungerat in sjuksköterskestudenter som kommer att delta i styrelsemöten och bidra med viktiga erfarenheter och perspektiv till föreningens arbete.

Ogillar
Sjuksköterskors tillgång till fortbildning och professionsutveckling begränsas kraftigt pga ekonomiska åtstramningar. Detta är dåligt för sjuksköterskorna och dåligt för patienterna.

Publiceringsdatum: