Ordförandes ord

Det råder brist på sjuksköterskor och från flera håll kommer nu förslag om att åtgärda problemet genom att öka både antal utbildningsplatser och antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett jättebra förslag.

Det råder brist på sjuksköterskor och från flera håll kommer nu förslag om att åtgärda problemet genom att öka både antal utbildningsplatser och antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett jättebra förslag.

Men det behövs satsningar och långsiktiga åtgärder så att fler sjuksköterskor kan ta emot och handleda studenterna. Det behövs även satsningar på så kallade förenade anställningar för lärare och forskare för att klara av utbyggnadskraven i sjuksköterskeutbildningen.

VFU är en förutsättning för att kunna tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter. Ett viktigt mål för VFU är att vidareutveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt – en yrkesidentitet. För det behövs handledare som är förebilder och väl förtrogna med de handlednings- och bedömningsprocesser samt de kvalitetskriterier som finns för studentens VFU. En kollega som ser hela mötet, lyssnar, inger trygghet och lotsar studenten in i professionen. Handledarens roll är mycket viktig.

Studenterna är vår framtid, våra blivande kollegor och de som tar hand om oss när vi själva behöver vård. Vi behöver involvera studenterna att i högre utsträckning delta i verksamhetsutvecklingen och i forskningen. Inte sällan ger studenterna visionära och djärva förslag.

Men situationen med ökat vårdbehov och brist på kompetens gör det svårt att hålla fokus på utbildning i verksamheten. Utbildningsuppdraget måste drivas av omvårdnadens chefer men dessa behöver stöd från ledning och vårdgivare.

Dessa är några åtgärder som Svensk sjuksköterskeförening föreslår för politikerna och beslutsfattarna. Vi vill påverka uppbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen och den högskolemässiga lärandemiljön i verksamheten.

Vi blir starkare ju fler vi är. Hoppas att din kollega också väljer att bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Tummen upp: ICN:s uppdaterade och översatta Etiska kod för sjuksköterskor är klar.

Tummen ned: Uppgiftsväxling där kvalificerad omvårdnad uteblir.

Publiceringsdatum: