Omvårdnad och behandling av ortopediska sjukdomar och skador,15 högskolepoäng

Nästa tillfälle planeras hösten 2021 på Malmö Universitet

SYFTE
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap, omvårdnad och hälsopedagogiskt arbete med inriktning mot ortopediska sjukdomar och skador. Detta för att självständigt kunna bedriva omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vård, informatik) inom omvårdnad vid behandling av ortopediska sjukdomar och skador.

Kursen är en fristående påbyggnadskurs på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng och riktar sig till studenter som vill utveckla och fördjupa sin kunskap inom rörelseorganens skador, sjukdomar och behandling hos barn och vuxna samt specifik omvårdnad och rehabilitering utifrån ett personcentrerat synsätt. I kursen ingår bedömningar av olika frågeställningar, kunskap om förebyggande av komplikationer, snabbspår, smärta och specifika smärtbehandlingar för att vården skall vara säker och evidensbaserad. Kursens upplägg består av 5 fysiska träffar under två till tre dagar ( totalt 12–14 dagar) vid respektive tillfälle på Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmöuniversitet. Övrig undervisning sker på distans via kursens hemsida.

Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär en arbetsinsats motsvarade tio timmars studier per vecka under en termin. Hur du fördelar denna tid under de veckor kursen bedrivs på distans bestämmer du i stort sett själv med förbehåll av de obligatoriska deadlines som anges.

KURSENS INNEHÅLL
Kursen behandlar fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi och symtom och behandling rörande ortopediska sjukdomar och skador. Med utgångspunkt från de olika sjukdomstillstånden behandlas och diskuteras bedömning och interventioner utifrån omvårdnadsprocessen och etiska aspekter. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med ortopediska sjukdomar och skador introduceras och diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt inom området tränas.

Läs mera om kursen i studiehandledningen. Pdf, 357.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: