Sjuksköterskan måste få leda omvårdnaden

Chefer och ledare har en nyckelroll i hälso- och sjukvården. De har ansvar för verksamheten och ska tillvarata alla medarbetares kompetens samt leda utvecklings- och förbättringsarbeten.

Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys har genomfört ett regeringsuppdrag om hur ledarskapet kan stärkas och utvecklas som redovisas i rapporten Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft, 2017. En slutsats i rapporten är att ledarskapet i högre utsträckning behöver utgå från patienten i både problembeskrivningar och utvecklingsinsatser. Detta innebär att vårdens chefer måste veta hur patienters förväntningar, önskemål, förmågor och behov undersöks. Chefer behöver även känna till metoder för att involvera patienter i deras egen vård och kunna följa upp vården ur patientens perspektiv.

En annan slutsats i rapporten är att tillgången till professionell kunskap och det starka engagemanget hos vårdens professioner är en av vårdens största tillgångar. Ledarskapet behöver därför värna det professionella utrymmet och ta tillvara medarbetarnas engagemang. Ett utvecklingsområde som myndigheten identifierat är att förutsättningar för ett verksamhetsnära och patientfokuserat ledarskap behöver stärkas.

Ett sätt att göra verkstad av rapporten är att ta tillvara Magnetmodellens krav på ledarskap inom omvårdnad. För attidentifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad är hög omvårdnadskompetens hos chefer och ledare på alla nivåer nödvändigt. I den högsta ledningen behövs en chefsjuksköterska som deltar i beslut som påverkar organisationens visioner, mål och prioriteringar. Chefsjuksköterskan behöver ha inflytande och en tydlig vision och mål för hur hög omvårdnadskvalitet kan uppnås. Dessa mål måste vara involverade i hela organisationens prioriterade mål.

Sjuksköterskor som är verksamhetsnära chefer ska skapa goda förutsättningar för omvårdnaden i partnerskap med patienten. De behöver vara kunniga och starka ledare med en tydlig vårdfilosofi med fokus på det patientnära omvårdnadsarbetet. Samtidigt behöver de skapa ett klimat för teamarbete och interdisciplinärt samarbete då vårdteamet är nödvändigt för vårdens resultat.

Chefer och ledares förmåga att skapa en vårdkultur som är mottaglig för en kunskapsbaserad omvårdnad är betydelsefull. Ledarens förmåga att ge återkoppling och att framhålla vikten av att arbeta kunskapsbaserat, samt föregå med gott exempel har stor betydelse. För att implementera evidensbaserad omvårdnad krävs att ledaren har kunskap om hur man söker, finner och värderar evidens samt om strategier för införandet.

För att kunna påvisa ett mätbart resultat av ett utvecklande ledarskap för omvårdnad krävs att sjuksköterskors insatser värderas samt att de har chefens stöd i sitt arbete.

Publiceringsdatum: