Socialstyrelsens föreskrifter för optiker

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om kompetenskrav och vissa arbetsuppgifter för optiker

Bästa medlemmar!

Nu är det klart med den nya optikerföreskriften.

Enligt det förslag som Socialstyrelsen skickade ut på remiss i början av året skulle nuvarande åldersgräns på 8 år för att förskriva glasögon till barn respektive ordinera pupillvidgande droppar tas bort. Detta har Sveriges Ögonläkarförening, Ortoptistföreningen och Riksföreningen för Ögonsjukvård motsatt sig i sitt remissvar med en omfattande konsekvensbeskrivning inkluderande medicinska risker såsom missad ögonpatologi, risk för överförskrivning av glasögon, obegränsad myopibehandling utan evidens och undanträngningseffekter inom ögonsjukvården på grund av ökat remissinflöde. Till vår stora glädje har man tagit till sig våra synpunkter och åldersgränsen på 8 år ligger därför kvar, både vad gäller glasögonförskrivning och ordination av ögondroppar.

För övrigt har man genomfört de förändringar som aviserades i remissförslaget, dvs en förenkling av optikerföreskriften där man bakat ihop tidigare delar och tagit bort sådant som anses redan inkluderat i och med att legitimerade optiker omfattas av samma lagstiftning som annan hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare har man tagit bort förbudet mot att vidröra ögat samt avskaffat den särskilda kontaktlinsbehörigheten, något som RFOGON inte hade några egentliga invändningar emot. Se länk nedan till Socialstyrelsens hemsida för att läsa den nya optikerföreskriften i sin helhet. Den nya föreskriften gäller från och med 2024-01-01.

För styrelsen,
Susanne Albrecht, ordförande, Riksföreningen för ögonsjukvård

Publiceringsdatum: