Svensk sjuksköterskeförening har för tredje gången kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i svenska Nationella Kvalitetsregister.

Kartläggningen omfattade totalt 100 Nationella Kvalitetsregister och visade att 67 (67%) innehåller variabler som avser omvårdnad och 33 (33%) register saknar helt omvårdnadsvariabler.

Detta är en förbättring jämfört med föreningens tidigare granskningar (29% 2011 respektive 49% 2017) vilket är glädjande men fortfarande är det en allvarlig brist att en tredjedel av registren helt saknar data avseende omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det finns ett fortsatt behov av att utveckla omvårdnadsdata så att de ingår i samtliga Nationella Kvalitetsregister för att säkerställa en god och jämlik vård, mäta alla delar av hälso-och sjukvården samt skapa underlag för förbättringsarbeten i vården.
Det finns goda förutsättningar för förändring då sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens är representanter i 80% av kvalitetsregistrens styrgrupper.

Läs mera om det här! Pdf, 313.9 kB.

Publiceringsdatum: