Nominerade

Nominerad av Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor till posten
Ordförande – fyllnadsval 2 år

Oili Dahl

Oili Dahl

Jag är intensivvårdssjuksköterska och har i 17 år varit chef och ledare på olika nivåer. Jag finns i vårdverksamhet, leder grupper och är med att implementera förbättringar.

Jag har under lång tid drivit professionsfrågor i vården där jag arbetar och på nationell nivå. Dels som ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, ledamot i Svensk sjuksköterskeföreningens styrelse (2015) och som vice-ordförande (2017). Jag är välbekant med föreningens ändamål och har bidragit i utvecklingen av föreningens strategier och har ett stort engagemang till föreningens arbete.

Viktigaste frågan av föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Stärka sjuksköterskornas professionsutveckling genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer på alla nivåer, påverka framtidens specialistutbildning och driva frågan om fortbildning

Nominerad av Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak och Sårsjuksköterskor i Sverige till posten styrelseledamot - val 4 år

Porträtt av Ami Hommel

Ami Hommel

Leg. sjuksköterska 1981, arbetat mestadels inom ortopedin. Ordförande i International Collaboration Orthopaedic Nursing (ICON) 2012-2015 och är nu ambassadör i ICON. Suttit i styrelen för OSiS och SSiS. Sedan 2019 professor vid Malmö universitet och förankrad på ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus. Många års förankring i Svensksjuksköterskeförening, 4 år som medlem i Kvalitetsrådet och i förenings styrelse 2012 till 2015 därefter ordförande. Stort nätverk, nationellt o internationellt.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Vi behöver stärka ledarskapet i omvårdnad, fortsätta arbeta med Magnetmodellen. Fortsätta utveckla samarbetet med sektioner och nätverk till att vi är en organisation som tillsammans kan stärka sjuksköterskors professionella utveckling och möjlighet till utbildning.fortsätta med konferenser och seminarium, producera fler webinarium, korta filmer och fortsätta med de mycket omtyckta omvårdnadspoddarna. Men viktigast av allt är att vi måste bli fler medlemmar för att klara av att göra detta.

Nominerad av Riksföreningen för skolsköterskor till posten styrelseledamot - val 4 år

Eva-Lena Einberg

Jag arbetar som lektor vid högskolan Kristianstad, inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska. Specialistutbildad sjuksköterska inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdom och inriktning distriktsköterska, läst psykiatrisk vårdvetenskap. Arbetat som skolsköterska, med medicinskt ledningsuppdrag, samt i hemsjukvård och med specialistvård för personer med astma/KOL. Disputerade 2016. Forskningen handlar främst om barn och ungas hälsa.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att arbeta för att sjuksköterskors kompetens tas tillvara i verksamheter och på ledande befattningar för att bidra till en hållbar hälso-och sjukvård. Att arbeta med specialistutbildningarna, sjuksköterskors möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att bedriva forskning. Att stärka arbetet med att sjuksköterskeföreningen är och förblir en förening för alla sjuksköterskor oavsett verksamhetsområde, vi har mycket gemensamt och att lära av varandra.

Nominerad av Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt av Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1984 och arbetade i 15 år inom kirurgisk och akutmedicinsk verksamhet. Under denna tid handledde jag studenter vilket ledde till ett ökande intresse för handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning. Jag disputerade 2010 med en avhandling om sjuksköterskans handledande funktion. Numera är jag professor i vårdvetenskap vid Malmö Universitet med fokus på handledning, pedagogiska modeller och interprofessionellt lärande för vårdens professioner.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

För mig är utbildningsfrågor centrala och det handlar dels om att stärka handledares pedagogiska kompetens, inte minst i de komplexa och krävande miljöer som är hälso-och sjukvård idag. I detta arbete blir frågor om interprofessionell teamsamverkan oerhört viktiga. Frågor som handlar om att stärka sjuksköterskans profession är också viktiga att fokusera och där vill jag gärna se frågor kring att säkerställa kompetens inom vård av äldre och inte minst i frågan om en ny funktion för sjuksköterskor som avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, det som internationellt betecknas som Nurse Practioners, med en utbildning på mastersnivå. Med anledning av detta blir ju även frågan om specialistsjuksköterskans betydelse i olika vårdkontext fortsatt central att diskutera.

Nominerad av Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) till posten styreleseledamot - val 4 år

Porträtt Veronica Lindström

Veronica Lindström

Förnärvarande kombinerar jag klinisk tjänstgöring i ambulans med forskning, ledarskap och utbildning på grund- och avancerad nivå.
I forskargruppen ambulerande omvårdnad leder och medverka jag till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. Jag samverkar med nätverkssjukvården som omfattar vårdens verksamheter utanför etablerade vårdenheter. Vilket jag ser är av stor betydelse för utvecklingen av god- och nära vård, professionsutveckling samt omvårdnaden av patienter som möter flera olika vårdgivare.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod:

Att stärka omvårdnadens betydelse och professionsutveckling i relation till vårdens omställning mot god och nära vård. För det behövs stärkt stärkt ledarskap inom omvårdnad samt utveckling av utbildning och forskning inom god- och nära vård.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.