Stadgar

Föreningens stadgar

Våra stadgar

 • 1 Ändamål

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening är en ideell professionell förening för sjuksköterskor inom Neurokirurgisk vård. Föreningens verksamhet omfattar alla neurokirurgiska verksamhetsområden med underliggande nätverk.

Föreningens syfte är att främja hög kvalitet genom kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av patienter i behov av neurokirurgisk vård. Vidare syftar föreningen till att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbyte nationellt och internationellt. Föreningen syftar också till att utveckla sjuksköterskors professionella roll och arbete inom neurokirurgisk vård, samt att främja arbete med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).

Föreningen är partipolitiskt obunden, har en holistisk grundsyn och visar respekt för liv, människors lika värde och rättigheter.

 • 2 Organisation

Riksföreningen utövar sin organisation genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse (styrelsemöten)
 • Temadagar och utbildningsdagar
 • 3 Rätt till medlemskap

Rätt till medlemskap har alla sjuksköterskor som verkar inom eller är intresserade av neurokirurgisk sjukvård.

 • 4 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till styrelsen som fattar beslut om medlemskap.

 • 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Studerandemedlemmar betalar halva medlemsavgiften. Medlemmar som underlåter att betala årsavgiften utesluts ur föreningen av styrelsen.

 • 6 Årsmöte och övriga möten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls senast siste juni varje år. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 60 dagar före årsmötet.

Årsmöte hålls en gång per år. Kallelse utgår via e-mail till föreningens medlemmar. Dagordning, valberedningens förslag, motioner och styrelsens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så begär skriftligen.

Rösträtt vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar som erlagt årsavgift. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisor eller valberedning.

 • 6.1 Årsmötets frågor

Årsmötet behandlar följande frågor:

 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna
 2. Val av mötespresidium
 3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll.
 4. Val av rösträknare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Motioner
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
 10. Medlemsavgiftens storlek
 11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Valberedningens storlek och val av ledamöter av valberedning varav en sammankallande
 14. Stadgar
 15. Övriga frågor
 • 6.2 Motioner

Föreningens medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

 • 6.3 Beslut

På årsmötet har varje medlem en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller genom dennes ombud. Ett ombud ska själv vara medlem och kan företräda flera medlemmar. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och får inte vara äldre än 1 år. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning sker öppet men kan dock ske slutet om någon medlem begär detta. Utfaller röstetalet lika avgör mötesordförande sakfråga och val avgörs genom lottning.

7 Föreningens styrelse

 • 7.1 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att ansvara för ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadga och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen ska kalla till årsmöte minst 60 dagar före årsmötet.

 • 7.2

Styrelsen ska innehålla representation från minst 3 neurokirurgiska verksamheter på universitetssjukhus. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst 4 ledamöter och eventuellt 2 suppleanter. Mandattiden är två år. Ordförande och två ledamöter väljs ena året och vice ordförande och två ledamöter vid ett års nästföljande årsmöte. Suppleanternas mandattid är ett år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse gått ut minst två veckor innan mötesdatum, och då minst hälften av styrelsen är närvarande.

Medlem i styrelsen ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

 • 7.3

Styrelsen utser firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Firmatecknarna ska kunna teckna firman var för sig.

 • 7.4

Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa årsmöte. Ledamöterna utses på 1 år och en av ledamöterna ska utses till att vara sammankallande. Valberedningen ska bestå av minst 2 personer.

 • 8 Revision

Vid årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant för en period av 1 år. Revisorn skall självständigt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna året. Revisorn granskar även att styrelsens arbete inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötets beslut.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 60 dagar innan årsmötet. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 30 dagar före årsmötet. Revisorn har rätt att biträdas av auktoriserad revisor, vilken utses av styrelsen.

 • 9 Stadgeärenden

Föreningens stadgar beslutas vid årsmötet med 2/3 majoritet.

 • 10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med majoritet 2/3. I samband med sådant beslut skall beslut tas om hur föreningens tillgångar skall fördelas.

Senast publicerad: