Pris för bästa artikel

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad har beslutat att utdela ett pris för för bästa vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgisk omvårdnad 2021-2022. Priset för bästa artikel är personlig, och sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVN vid ansökning samt året innan ansökningstillfället. Prissumman är 5.000 kr.

Styrelsen använder sig av externa bedömmare för att unvika jäv. Bedömmarna kommer att värderar de insända bidragen efter följande fyra kriterier:

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är studien av betydelse för kärlkirurgisk omvårdnad? Är frågeställningen originell?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Är metoden väl genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur spännande, hur viktiga?

4) Presentationen. Hur välskriven är artikeln? Har den publicerats i en välrenommerad tidskrift som läses av många?

Samtliga fyra kriterier besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan man således få 20 poäng.
När alla bedömningar har gjorts sammanställs resultatet och man diskuterar i styrelsen om man ska ge priset till ett eller möjligen två bidrag. Om ett bidrag har fått i särklass högst poäng går priset till detta bidrag, men om två bidrag är väldigt nära varandra kan de dela på priset. Man kan även dela priset mellan ett kliniskt och ett grundvetenskapligt pris, om det finns tillräckligt många tävlande i båda kategorierna.

För att undvika jäv är det viktigt att den insända artikeln är blindad.

Sista ansökningsdag är 2022-02-28. Ansökan skickas till styrelsens mail karlkiromv@gmail.com


Senast publicerad: