Pris för bästa artikel

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad delade 2020 ut pris för bästa vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgisk omvårdnad 2020-2021. Priset för bästa artikel är personlig, och sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVN vid ansökning samt året innan ansökningstillfället. Prissumman är 5.000 kr.

I början av varje år uppmanas medlemmarna i SSVN att skicka in sina bidrag. Styrelsen i SSVN läser dessa och varje styrelsemedlem värderar dem efter följande fyra kriterier, (i år kommer även en extern granskare från SSF bedömma ansökningarna):

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är studien av betydelse för kärlkirurgisk omvårdnad? Är frågeställningen originell?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Är metoden väl genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur spännande, hur viktiga?

4) Presentationen. Hur välskriven är artikeln? Har den publicerats i en välrenommerad tidskrift som läses av många?

Samtliga fyra kriterier besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan man således få 20 poäng. Om någon styrelsemedlem är jävig får tävlingsbidraget av denne ett genomsnitt av vad han/hon gett övriga tävlande.
När alla bedömningar har gjorts sammanställs resultatet och man diskuterar i styrelsen om man ska ge priset till ett eller möjligen två bidrag. Om ett bidrag har fått i särklass högst poäng går priset till detta bidrag, men om två bidrag är väldigt nära varandra kan de dela på priset. Man kan också dela priset mellan ett kliniskt och ett grundvetenskapligt pris, om det finns tillräckligt många tävlande i båda kategorierna.

Sista ansökningsdag är 2021–08-31. Besked lämnas senast 2021-10-31. Ansökan skickas till styrelseordförande Sara Haile sara.haile@sll.se.


Senast publicerad: