NYHETER:

Nytt medlemsblad nr 1 2023

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Riktlinjer för ceritifiering är uppdaterade Pdf, 1.8 MB.

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Under våren har vi testat idén med att bjuda in till "tematräffar". Då det varit stort intresse för detta har vi besultat att fortsätta med detta i höst.

Program hösten 2023

Tema: ”HiO i utbildning till sjuksköterska” 16/10 kl 18.00-20.00

Var med och diskutera HiO och möjligheter för reflektion i sjuksköterskeutbildningarna!

Hur ser det ut idag? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Vad har vi att ta hänsyn till i dagens utbildningen till sjuksköterska? Kan HiO få en extra skjuts tack vare mer krav på VFU i relation till förordningsdirektivet?

Mötet sker på Zoom. Anmälan görs till (info kommmer) Länk skickas dagen innan träffen.

Varmt välkommen!

Mia Berglund, Hanna Holst, Monica Öberg Nordin


Tema: ”Hur gör man när...” Workshop med Lena 7/11 kl 18.00-20.00

Vi fokuserar på pedagogiken i handledning. Hur gör man egentligen i praktiken när till exempel:

Ingen säger något vid de första träffarna? Någon tar upp situationer som gränsar till det privata? Deltagarna är väldigt stressade och arga när de kommer till handledningen? Du tappar tråden och inte vet vad du ska säga? Chefen frågar hur det går för en deltagare?

Ställ din fråga ”hur gör man när…?” och med en enkel systematik tar vi varandra till hjälp för att hitta svar på frågan.

Detta angreppssätt kan du också använda i handledningen. Då kan frågeställningen vara ”Hur gör jag när…patienten inte vill ta emot den vård jag erbjuder, när de anhöriga kommer med motstridiga besked, när det vändschema jag beslutat om inte följs eller något annat som en deltagare vill ha gruppens hjälp med.

Välkommen hälsar Lena Matsson

Mötet sker på Zoom. Anmälan görs till (info kommmer). Länk skickas dagen innan träffen.

Varmt välkommen!

Lena Mattsson

 

Våren 2024

Tema: Handledning i yrkesintroduktion 22/1-24 kl 18-20

Mötet sker på Zoom. Anmälan görs till (info kommmer). Länk skickas dagen innan träffen.

Varmt välkomna

Sofia Sandersson

sofia.t.sandersson@vgregion.se

Lotta Carlson

lotta.carlson@vgregion.se

 

Handledning i Omvårdnad

definieras enligt sektion för Handledning i Omvårdnad som:

En pedagogisk process, där självupplevda omvårdnadsrelaterade situationer klarläggs, bearbetas kognitivt och affektivt genom egen reflektion och kollegialt stöd samt kritisk reflektion. Där etik och teorier i kunskapsområdet omvårdnad utgör ramverk och analysverktyg för handledningen. Handledningen kräver regelbundenhet och ett systematiskt genomförande, målet är utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen och den kliniska omvårdnaden. Med regelbundenhet avses att det är samma personer och handledare som träffas med regelbundenhet över tid. Handledning i Omvårdnad ska ledas av en certifierad Omvårdnadshandledare.

Läs mer i våra nya Riktlinjer för certifering för Handledare i Omvårdnad, kommer snart.


Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.


Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".


Ordförande har ordet

Omvårdnad är en krävande och utmanande uppgift som ställer höga krav på sjuksköterskan. Omvårdnadshandledning är ett sätt för sjuksköterskan att få stöd och ökat mod i sitt omvårdnadsledarskap, med syftet att ge en god och patientsäker omvårdnad.

Vår sektion HiO, Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi har en gedigen utbildning i att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Vårt samarbete med vårdförbundet har bidragit till ett kongressbeslut som innebär att alla sjuksköterskor skall erbjudas handledning i omvårdnad på betald arbetstid. Vår strävan som styrelse är att sprida detta budskap ut till våra medlemmar och vidare ut till de fackliga förtroendevalda så att detta kongressbeslut kan uppfyllas.

Som ordförande blev jag inbjuden av SSF att delta i podden för att samtala om omvårdnadshandledning (länk här nedan) här fördjupar jag tankar kring sambandet mellan att delta i omvårdnadshandledning, det ökade modet och patientsäkerheten.


Till vår Facebook? Tryck på symbolen!

Läs sista medlemsbladet HÄR!! Pdf, 1.8 MB.