Börja med barnen!

Invändningar mot att regionerna i framtiden ska kunna ta över vaccinationer och hälsouppföljningar som nu utförs av EMI. Detta går att läsa om i Riksföreningen för skolsköterskors remissvar på SOU 2021:34.

Riksföreningen har nu lämnat in ett remissvar på den viktiga utredningen SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Riksföreningen ställde sig positiva till de flesta av utredningens förslag och bedömningar, bland annat att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram och att SBU får i uppdrag att sammanställa evidens för hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till barn och unga avseende fysisk och psykisk hälsa. Vi är också positiva till framtagande av en vägledning för rektorer och skolhuvudmän samt förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän. Vi hade dock flera invändningar mot att utredningen öppnade upp för att regionerna framgent skulle kunna överta hälsouppföljningarna och vaccinationerna från EMI. Under arbetet med remissvaret har dialog förts med Svenska Skolläkarföreningen och vi kan konstatera att vi är mycket samstämmiga i de flesta av våra svar och synpunkter.

Läs hela remissvaret här Pdf, 269.4 kB.

Läs utredningen här Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: