Posterutställning

I samband med kongressen arrangerar vi en posterutställning för att sprida goda erfarenheter om pågående projekt och aktuell forskning inom skolsköterskans arbetsområde.

Syftet med posterutställning vid skolsköterskekongressen är att:

 • uppmärksamma och sprida information om pågående studier och aktuell forskning inom verksamhetsområdet elevhälsans medicinska insats, eller områden som berör skolsköterskan i det dagliga arbetet
 • uppmärksamma lokala kvalitets- eller utvecklingsprojekt utförda av skolsköterskor, elevhälsoteam eller ideella organisationer

Instruktioner för inlämnande av abstrakt

Abstraktet ska vara Riksföreningens styrelse tillhanda senast 28 februari
via mail till sekreterare@skolskoterskor.se
Ange om du ska delta i:

 • Vetenskaplig klass - pågående studier och aktuell forskning
 • Öppen klass - lokala kvalitets- och utvecklingsprojekt

Abstraktet får innehålla max 200 ord och ska innehålla titel, bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats.

Författarnas namn, titel och verksamhet ska framgå.

Godkännande och anmälan

Styrelsen bedömer inkomna abstrakt och ger därefter besked. När du fått besked att ditt abstrakt godkänts anmäler du dig till kongressen via kongresshemsidan. Välj alternativet “posterutställare” så får du 50% rabatt på ordinarie pris. Observera att endast en person/poster får rabatterat pris.

Hur ska postern vara utformad

Börja planera din poster i god tid

Storlek: Max: Höjd 100 cm, bredd 70 cm (för att den ska passa skärmens storlek)

Tips om design. Det är viktigt att posterns layout ser bra ut, den ska vara lätt att läsa. En poster kan se ut mer som en löpsedel eller reklam än som en vetenskaplig artikel och den ska vara lockande att läsa.

På kongressen

Du kommer att få en tilldelad plats där din poster ska sättas upp.

Stå bredvid din poster under pauser.

Var beredd på att tala med alla som kommer för att se på just din poster.

Ha gärna med dig handouts att dela ut till besökarna, innehållande ditt abstrakt och dina kontaktuppgifter.

Bästa poster utses

Riksföreningen för skolsköterskors styrelse kommer under kongressen att utse bästa poster i de två klasserna, vetenskaplig och öppen klass.

Vinnarna får diplom och 5000 kronor.

Bedömningskriterier för bästa poster

Båda klasserna:

 • att instruktionerna för inlämnande av abstrakt har följts
 • titeln överensstämmer med innehållet
 • abstraktet ska ha en tydlig koppling till EMI som profession, eller barn och ungdomars hälsa
 • innehållet ska vara aktuellt och får inte ha presenterats på tidigare skolsköterskekongress i samma form (vidareutveckling av tidigare presenterat resultat är välkommet)
 • postern får inte innehålla reklam för en produkt eller företag
 • postern ska fånga läsaren och ge en snabb överblick av arbetet/projektet
 • eventuella bilder ska illustrera projektet på ett bra sätt
 • postern ska lyfta fram varför studien/projektet är intressant i ett bredare sammanhang
 • innehållet bör tillföra våra medlemmar ny kunskap
 • det framgår vem som gjort postern

Vetenskaplig poster:

 • syfte
 • metod
 • resultat
 • slutsats
 • namn och titel på personer som gjort studien/skrivit artikeln
 • högskola/universitet där studien gjorts

Öppen klass:

 • bakgrund
 • syfte eller mål
 • beskrivning av vad som gjorts
 • resultat
 • namn och titel på personer som genomfört arbetet
 • skola, kommun eller organisation som ansvarar för arbetet

Senast publicerad: