Remissvar om förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring

(4.1–14197/2022)

Svensk sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen i Sverige och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård ställer sig bakom Socialstyrelsens krav på rutiner för att bedöma risk för undernäring samt lämnar en del specifika synpunkter.

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad i nutritionsvårdsprocessen. Processen innebär ett strukturerat omhändertagande som innefattar riskbedömning, utredning, behandling och uppföljning. Interprofessionella team är avgörande för en personcentrerad vård och omvårdnad.

Socialstyrelsens föreslagna förstärkning i kraven på åtaganden och ansvar för berörda verksamheter välkomnas. Nutrition är en viktig patientsäkerhetsfråga liksom en viktig fråga om hälsa och livskvalitet.

Bemanningen avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor måste öka i den kommunala primärvården för att föreskrifterna ska kunna följas fullt ut, dels för att ge en god och säker hälso- och sjukvård och omvårdnad, dels eftersom det behövs sjuksköterskor som ger stöd till kommunernas SoL- och LSS-verksamheter i nutritionsfrågor.

Det behövs fler dietister, antingen i regionernas primärvård med särskilt och tillräckligt avsatt fokus på kommunerna eller anställda direkt i kommunerna.

Läs hela remissvaret Pdf, 176.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: