Äldreomsorgslag och stärkt kommunal primärvård

Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg
för äldre personer (SOU 2022:41)

Styrelsen för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård var representerad i referensgrupp till utredningen.

Utredningen har gjort en gedigen genomlysning av situationen och utmaningarna i såväl den kommunala äldreomsorgen som i den kommunala primärvården, och Riksföreningen instämmer i den lägesbild som delges. Vi ser demografiska förändringar, ökande mängd hälso- och sjukvård och mer kvalificerade och komplexa vårduppgifter i kommunerna, nära vård-omställningen, ökade omsorgsbehov och högre krav på kompetenser, bemanning och ledarskap i kommunerna.

Riksföreningen har länge framfört att den kommunala primärvården är underfinansierad och underdimensionerad, samt att grundbemanningen avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor måste öka betydligt för att en god och säker vård ska kunna garanteras. Detta är ett tydligt vårdgivaransvar. Riksföreningen har också länge framfört att kompetensen hos omsorgspersonal i äldreomsorgen, viktiga samarbetspartners till sjuksköterskorna i den kommunala primärvården och nödvändiga för en god och säker vård och omvårdnad, behöver öka. Det behövs genomgripande insatser över hela landet för en ökning av grundkompetensen hos omsorgspersonal. Omsorgspersonal behöver utöver grundkompetens och regelbunden fortbildning ha handledning, stöd och reflektion i det dagliga arbetet.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor behöver egen kontinuerlig fortbildning, regelbunden handledning och tid för reflektion för att kunna utföra sitt uppdrag med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Riksföreningen är i huvudsak positiv till intentionerna i betänkandet, men ifrågasätter att så lite föreslås finansieras samt anser att ett införande redan 1 januari 2024 är för tidigt.

Läs hela remissvaret till Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) Pdf, 192.5 kB.

Riksföreningen bidrog även till Svensk sjuksköterskeförenings remissvar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: