God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor leder vård och omvårdnad. Riksföreningen anser att utredningen lyfter den kommunala hälso- och sjukvården, och tydliggör att den utgör primärvård. Utredningen har också har närmat sig, men belyser eller beskriver fortfarande inte tillräckligt, sjuksköterskors och specialistsjuksköterskors avgörande roll.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom äldre- och demensvård ägnar mycket tid åt samverkan med andra vårdgivare. Inte sällan går en majoritet av tiden åt att brottas med dåligt fungerande samverkan. Utredningen föreslår att det i HSL regleras att det där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas förutsättningar för den samverkan som behövs för en god vård. Riksföreningen instämmer men betonar att vårdgivare behöver stöd för att bygga upp hållbara strukturer och resurser för samverkan.

I kommunerna bedrivs majoriteten av hälso- och sjukvårdsinsatserna av omvårdnadspersonal, genom delegering från legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Den vanligaste delegerade uppgiften är läkemedelshantering. De omfattande delegeringarna innebär dagliga patientsäkerhetsrisker och är också en belastning på sjuksköterskors och specialistsjuksköterskors arbetsmiljö.

Andelen sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i kommunerna måste öka. Det är också nödvändigt att det finns sjuksköterskor i/nära verksamheterna även på kvällar, nätter och helger, eftersom vård och omvårdnad bedrivs under dygnets alla timmar.

Behoven i den allt mer avancerade och komplexa hälso- och sjukvården och omvårdnaden i hemmet ska mötas. Riksföreningen välkomnar tydliggörandet att regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker. Kompetensinsatser, både verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter och kompetensutveckling för personal, är nödvändiga för patientsäkerheten och utvecklingen av vård och omvårdnad.

Riksföreningen anser att den föreslagna resursfördelningen för omställningen behöver följas noga och att förändringar i prioriteringar ska kunna ske på ett smidigt sätt. Hela hälso- och sjukvården behöver stöd och vägledning för att en god och nära vård ska bli verklighet. Det är viktigt att sjuksköterskors och specialistsjuksköterskors kompetens tas tillvara, på alla organisatoriska nivåer, i hälso- och sjukvårdens omställning.

Läs hela Riksföreningens remissvar Pdf, 128.6 kB.

Senast publicerad: