Betänkande av utredningen Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20)

Riksföreningen välkomnar förslaget om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska, välkomnar en likvärdig, nationell utbildning med krav på godkända kurser och instämmer i förslaget att yrket undersköterska ska regleras genom skyddad yrkestitel, inte legitimation.

Tydliga förväntningar på undersköterskans kompetens ger ökad trygghet för arbetsgivare och medarbetare liksom för patienter och anhöriga.
Utredningen förslår att lämplig kompetens för delegering för läkemedelshantering ska vara undersköterska. Riksföreningen instämmer. Idag delegeras läkemedelshantering ofta till medarbetare utan grundläggande utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det innebär en belastning för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, både avseende arbetsbörda och etisk stress. Delegering sker inte sällan utifrån organisatoriska krav i stället för vad som är bäst för patienten. Slentrianmässig delegering är en patientsäkerhetsrisk. Tydliga kompetenskrav kan medföra att utbildningar i läkemedelshantering för undersköterskor inriktas på fördjupad förståelse i stället för att, som idag, främst handla om mycket basala kunskaper och praktiska arbetsmoment.

Läs Riksföreningens remissvar Pdf, 90.8 kB.

Läs utredningen Länk till annan webbplats. på Regeringskansliets webb

Publiceringsdatum: