Stadgar

Riksföreningens stadgar

ÄNDAMÅL
§ 1
Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering är en riksomfattande professionell sammanslutning av MAS-MAR medlemmar inom primärkommunal hälso- och sjukvård.

Riksföreningen ska bevaka och främja utveckling och medlemmarnas gemensamma intressen i MAS/MAR-rollerna genom
· att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande
· att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde
· att främja samarbete med nationella och internationella nätverk/riksföreningar

VERKSAMHETSOMRÅDE
§ 2
Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med medicinskt ansvar enligt § 24 i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:782 och § 3 kap.7 i Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369.

ORGANISATION
§ 3
Riksföreningen är en ideell förening med firmatecknare som utövar sin organisation genom
· årsmöten
· styrelsen
· hemsidan

RÄTT TILL MEDLEMSKAP
§ 4
Medlem i riksföreningen kan den bli som arbetar i den primärkommunala hälso- och sjukvården och har det medicinska ansvaret eller medicinska ansvaret för rehabilitering enligt § 24 i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:782 och § 3 kap. 7 i Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369 samt att man efter pensionering, under sjukdom och tjänstledighet kan vara passiv medlem till reducerad avgift.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
§ 5
Ansökan om medlemskap skall lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

MEDLEMSAVGIFT
§ 6
Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen.

ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN
§ 7
Mom. 1
Årsmötet är riksföreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

Mom. 2
Årsmötet är beslutmässigt om kallelse utgått till medlemmarna i riksföreningen minst 30 dagar före mötet.

Mom. 3
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor och företar följande val:
- verksamhetsberättelse
- revisionsberättelse
- ansvarsfrihet för styrelsen
- förslag från styrelsen
- motioner
- verkasamhetsplan
- budget
- val av ordförande för två år och övriga ledamöter
- val av revisorer och revisorsuppleanter och beslut om i vilken ordning de ska träda i funktion
- beslut om valberedningens storlek samt val av valberedning
- stadgar
- styrelsens ersättning

MOTIONER
§ 8
Riksföreningens medlemmar kan lämna motioner till årsmötet. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari inför nästkommande årsmöte. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motioner för årsmötet.

BESLUT
§ 9
Under årsmötet har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i val revisorer och valberedning får icke någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleeant delta.

Röstning sker öppet men vid val slutet om någon begär det.
Utfaller röstantalet lika avgör mötesordförande sakfrågan men lotten valet.

STYRELSEN
§ 10
Mom. 1
Styrelsen består förutom ordförande av 8 ordinarie ledamöter.

Mom. 2
Styrelsens mandattid är fyra år. Styrelsens ledamöter väljs med en fjärdedel varje år. Valberedningen bör eftersträva spridning av MAS-MAR ledamöter över hela landet.

Mom. 3
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Mom. 4
Styrelsen sammanträder minst två gånger om året. Utgifter för styrelsemötena betalas av riksföreningen.

Mom. 5
Styrelsen är beslutmässig om majoriteten av styrelsens ledamöter är närvarande.

Mom. 6
Styrelsen ansvarar för:
- riksföreningens ekonomi
- att utse de personer som skall tekna firma för riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
- att mellan årsmötena välja ersättare för dem som valts på årsmötet, styrelsen själv, revisorer och valberedning undantagna, men som av någon anledning måste lämna sin post före mandattidens utgång. En adjungerande person har ej beslutanderätt.
- att förbereda ärende till årsmöte

REVISION
§ 11
Mom. 1
På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar om. Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor, kostnaden godkänns av styrelsen.

Mom. 2
Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fatta beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötets beslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

Mom. 3
Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den 31 december och skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna som återlämna räkenskaperna och avge revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Mom. 4
Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid årsmöte.

STADGAR
§ 12
Ändringar av dessa stadgar görs av årsmötet. Beslutet skall fattas av årsmötet med tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade.

UPPLÖSNING
§ 13
Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet med två tredjedelars majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder fördelas.

Senast publicerad: