MAS MAR Manifest för God och Säker vård

Inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården

  • En god och säker vård kräver att medicinskt ansvariga ser det etiska perspektivet som överordnat. Arbetet ska utgå från en humanistisk värdegrund och ett personcentrerat arbetssätt.
  • En god och säker vård förutsätter samverkan mellan olika aktörer och inom olika lagrum och ska utgå från en evidensbaserad praktik och teori.
  • Medicinskt ansvariga ska arbeta för att god och säker vård säkerställs genom att en handlingsplan för patientsäkerhet upprättas i samverkan i kommunen.
  • Medicinskt ansvariga ska hålla sig uppdaterade genom att kontinuerligt omvärldsbevaka forskning, utveckling, etik, juridik, politik och förmedla detta till verksamheten.
  • En god och säker vård kräver att medicinskt ansvariga ger sakkunnig vägledning till politiker och chefer samt ges plats på arenor där beslut fattas.
  • En god och säker vård säkerställs genom att medicinskt ansvariga följer upp att nationella kvalitetsregister används och att nationella riktlinjer följs.
  • En god och säker vård förutsätter att medicinskt ansvariga regelbundet och strategiskt följer upp att den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården har en hög patientsäkerhet och är av god kvalitet.

Senast publicerad: