Dialogmöten och Workshops

Styrelsen representerar föreningen i olika sammanhang.

 

2021

21-01 Myndigheten för vårdanalys "Intervju om ett projekt där vi jämför framför allt strukturella faktorer inom äldreomsorgen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. "

21-01-14 Myndigheten för vårdanalys "Intervju om omställningen till God och Nära vård, samt kartläggning av landsbyggdens primärvård"

21-01-27 Regeringskansliet "workshop om kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre"

21-02 Socialstyrelsen "regeringsuppdraget att ta fram en processmodell för rehabiliteringsinsatser för personer med långvariga eller sena symtom efter covid-19, sk postcovid."

21-03-04 Folkhälsomyndigheten " Dialogmöte om nedtrappning av smittförebyggande åtgärder i äldreomsorgen"

21-04-12 Inspel till Svensk sjuksköterskeförening remisssvar "Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)"

21-04-15 Regeringskansliet "Den nya Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)"

21-05-07 Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet "Möte om avancerade funktioner för sjuksköterskor"

Maj 2021 Svensksjuksöterskeförenings representant i referensgrupp för "Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)."

Maj 2021 Socialstyrelsen. "Dialogmöte om föreskrift gällande smittförebygande arbete"

Maj 2021 Socialstyrelsen. Remisssvar "Meddelandeblad om fast läkarkontakt m.m. "

Maj 2021 Socialstyrelsen Dialogmöte "Analys av nya, förändrade och utökade vårdbehov inom regional och kommunal hälso- och sjukvård som uppstått som en konsekvens av covid19"

Maj 2021 Regeringskansliet Referensgrupp "Ny äldreomsorgslag"

Maj 2021 Folkhälsomyndigheten Referensgrupp "Förtydligande kring anpassningar av smittskyddsåtgärder inom vård och omsorgen "

21-05-18 Konferens Vitalis Pandeldebatt "Sammanhållen vård- och omsorgsjournal – en förutsättning för god och nära vård?"

21-06-21 E-hälsomyndigheten Dialogmöte" Sammanhållen journalföring"

2020

20-12-07 Folkhälsomyndigheten "Dialogmöte om lokala besöksförbud på äldreboenden (enligt föreskriften HSLF-FS 2020:78). Folkhälsomyndigheten kommer att föreslå en process för bedömning av behov av besöksförbud där lokala och regionala aktörer samverkar. Syftet med mötet är att samla in era synpunkter på processen"

20-11-27 Sveriges redio Studio Ett "Intervju kring kontakten med läkare under pandemin"

20-10-27 Socialstyrelsen "Ni inbjuds att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården."

20-10-20 Socialstyrelsen "Remiss avseesnde förslag till medelandeblas om kommunal hälso- och sjukvård"

20-10-15 Socialstyrelsen "Riksföreningen MAS & MAR testar nya och omarbetade enkätfrågor som används för indikatorerna i Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård"

20-10-07 Socialstyrelsen" dialogmötet om funktionen fast läkarkontakt"

20-10-07 Socialstyrelsen "Dialogmöte om behov av justeringar i kunskapsstödet Rehabiitering vid Covid"

20-11-05 Riksrevisionen "webbinarium om granskning av Äldresatsningen"

20-08-10 Coronakomissionen "erfarenheter om vilka påfrestningarna var för den kommunala hälso- och sjukvården, förutsättningar, och lärdomar som kan dras för framtiden"

20- 09-25 IVOs chefsläkar-nätverk 

20-08-24 Socialstyreslsen "Estern referenstgrupp till arbetet om att implementera Nationella riktlinjer i kommunal hälso- och sjukvård"

20-06-09 Myndigheten för vårdanalys - Intervju "Vi är i en sonderande fas, där vi vill skaffa oss bättre förståelse för MAS/MARens roll och förutsättningar som ledare samt hur tillgängligheten till ledarskapsutbildningar, kunskapsunderlag och samverkansarenor ser ut ur MAS/MARs perspektiv."

20-06-03 Folkhälsomyndigheten "Möte om synpunkter stöddokument provtagning på särskiltboende"

20-05-26 Dagens medicin - tidskrift

20-05 Socialdepartementet "Dialogmöte om Utredningen förstärkt assistans"

20-05-14 Socialstyrelsen "Tester av funktioner på ny websida"

20-05-15 Socialstyrelsen "Samverkan vid framtagandet av kunskapsstöd Rehabilitering vid Covid-19"

20-04-22 Socialstyrelsen "Snabbremiss av dokument: Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demens i särskilt boende"Senast publicerad: