Stipendium

Ansökningsperioder

 • 1 februari - 1 maj
 • 1 september - 1 november

Stipendium kan sökas för

Forskning och utvecklingsstipendium

 • Stipendium till forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att främja infektionssjukvård.

Utbildning- och resestipendium

 • Stipendium för utbildning inom infektionssjukvård exempelvis konferensavgift och litteratur samt resebidrag.

Vem kan söka:

Legitimerad sjuksköterska som är

 • medlem i IFIS och har varit det i minst två år före ansökan och arbetar inom infektionssjukvård dock ej styrelsemedlem i IFIS


Ansökan ska innehålla och görs via formulär på hemsidan:

 • Namn, adress, personnummer
 • Arbetsplats, adress
 • E-mail
 • Motivering till vad stipendiet ska användas till
 • Kort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet är att beskriva eller utveckla vården för patienter med infektionssjukdomar. Det aktuella projektet tydliggörs där metod och klinisk betydelse av projektet framgår
 • Sökt belopp
 • Intyg från verksamhetschef/motsvarande att projektet får genomföras
 • Budget och tidplan för projektet. Obs att medlen inte får användas för att bekosta resor, måltider, logi eller deltagaravgifter

Stipendiekommittén består av styrelsemedlemmar i IFIS. Beslutet kan ej överklagas.

Ofullständig ansökan behandlas ej. Svar på ansökan fås inom två månader efter ansökningsperiodens slut.

Vid utbetalt stipendium önskar IFIS återkoppling hur stipendiet har använts. Det kan komma att publiceras på IFIS hemsida och Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte.


Ansökan

Sökande
Sökandeobligatoriskt

obligatoriskt
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Utbildning * (obligatorisk)
Utbildning


Referens
Referens
obligatorisktKort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet är att beskriva eller utveckla vården för patienter med infektionssjukdomar. Det aktuella projektet tydliggörs där metod och klinisk betydelse av projektet framgår

Publiceringsdatum: