Stadgar

reviderade 2017

Ändamål

 • 1 Verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker. Verka för att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom specialiteten. Verka för utveckling inom infektionssjukvård. Hålla minst ett (1) medlemsmöte per år.

Medlemskap

 • 2.1 Medlem kan leg sjuksköterska med intresse av infektionssjukvård bli. Eller annan om styrelsen så beslutar.
 • 2.2 Ansökan om medlemskap inlämnas till styrelsen. Medlemskap gäller vid erlagd betalning samt att namn, klinik och mailadress är inlämnat.
 • 2.3 Medlemsavgift fastställs av föreningens årsmöte. Inbetalningsdag för kommande år är senast 1/3. Medlem som underlåter att erlägga avgift utesluts ur föreningen.

Möten

 • 3.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska i samband med infektionsdagarna. Ev. övriga möten hålls på dag, tid och ort som styrelsen beslutar.
 • 3.2 Mötet är beslutsmässigt om kallelse utgått minst 30 dagar före mötet till medlemmarna, samt om minst 1/3 av de kliniker som har medlemmar har minst en (1) representant på mötet
 • 3.3 Årsmötet behandlar och beslutar I följande frågor:
  1. Sammankallande I enlighet med stadgarna
  2. Val av ordförande att leda mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Val av två personer jämte ordförande att justera mötets protokoll
  5. Val av två stycken rösträknare
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Verksamhets- och revisionsberättelse
  8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Styrelsens förslag till verksamhet och budget
  10. Motioner
  11. Medlemsavgiftens storlek
  12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter I enlighet med stadgarna
  12. a) ordförande (2 år, jämna)
  b) kassör (2år, ojämna)
  c) ledamot 1 (2 år, jämna)
  d) ledamot 2 (2 år, ojämna)
  e) ledamot 3 (2 år, ojämna)
  f) ledamot 4 (2 år, ojämna)
 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  13. a) revisor
  b) revisor suppleant
  14. Val av valberedning
  14. a) ledamot 1, sammankallande
  b) ledamot 2
  c) ledamot 2
  15. Stadgeändringar
  16. Behandling av övriga I behörig ordning väckta frågor

Motioner

 • 4 Föreningens medlemmar kan lämna motion tre (3) månader före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Röstning

 • 5 På årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Omröstningen sker öppet men kan om någon så begär, ske slutet. I beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer och valberedning får inte ledamot eller suppl. av styrelsen deltaga.

Styrelse

 • 6.1 Styrelsen består av ordförande, kassör och minst tre ledamöter, där en ledamot är från årets anordnande klinik av Infektionsveckan. Samt en ledamot från kommande års anordnande klinik. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet.
 • 6.2 Det åligger styrelsen att:
 • verka i enlighet med stadgarna
 • kalla till årsmöte i samband med infektionsdagarna och ev. övriga medlemsmöten
 • ansvara för föreningens ekonomi
 • hålla medlemsregister
 • 6.3 Styrelsen utser firmatecknare

Ekonomi

 • 7.1 Räkenskaperna avslutas senast 31 december och ska senast 31 mars lämnas till revisor.
 • 7.2 Revisorerna ska lämna räkenskaperna till styrelsen senast 15 april Revisionsberättelse med balans- och resultat räkning, uttalande om granskning av verksamheten och ansvarsfrihet för styrelsen ska bifogas.

Stadgeändring

 • 8.1 För ändring av dessa stadgar erfordras beslut på ordinarie årsmöte med enkel majoritet.

Upplösning av förening

 • 9.1 Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet under förutsättning att fråga om upplösning av föreningen utgått med kallelsen.

Senast publicerad: