Abstract till infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte

Har du någon spännande forskning eller ett kvalitetsarbete som gjort skillnad på din arbetsplats? Då har du chansen att dela med dig av ditt arbete/forskning under Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte som äger rum i Uppsala 14-17 september 2021, för sjuksköterskor 15-17 september.

Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga kliniker kommer att skicka in flera abstract.

Vi välkomnar abstract utifrån alla tänkbara aspekter, omvårdnadsforskning inom infektionssjukvård, utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete som gjort skillnad på din klinik, men även forskningsprojekt inom infektionssjukdomar och andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som ingår i specialistutbildningen. Vi vet att flera uppsatser på D-nivå skrivit inom infektionssjukvård och varför inte ta möjligheten att presentera den nu i detta forum?

Vem kan skicka in Abstract?

Vi uppmuntrar infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd att skicka in sitt bidrag. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Vid presentation av forskningsprojekt förutsätter vi att Vancouver-reglerna respekteras (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). För sjuksköterskorna kommer postersessionen att vara onsdag den 15/9 kl 14.45. Planen är för närvarande ett så kallat hybridmöte, dvs både fysiskt och virtuellt möte, men beroende på vilka restriktioner som gäller pga coronapandemin i september kan detta förändras. Vi planerar under alla omständigheter för en digital posterarea.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas, detsamma gäller abstract som skickades in till det inställda mötet 2020. Abstract från etablerade forskare och kliniker välkomnas.

Abstracten kommer att bedömas av Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) styrelse och beslut meddelas i början av juni 2021. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstract.

Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!

Abstract skickas in elektroniskt via: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=infektionmikro2021 Länk till annan webbplats.

Instruktioner för inskickande av abstract finns där. Abstract som är av primärt mikrobiologisk karaktär och där författarna avser att bedömningen ska göras av de mikrobiologiska föreningarnas styrelser, skall skickas in under ”mikrobiologi”. Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras.

Deadline för inlämning av abstract är 20 maj, datumet för sista inlämning kommer inte att förlängas.

// IFIS-styrelse

Publiceringsdatum: