Webinarium om omvårdnad vid SLE

Vi har nöjet att meddela att Susanne Pettersson leg. sjuksköterska och medicine doktor föreläser om omvårdnadsaspekter vid SLE den 12 oktober 12.10-12.50 via Teams

Kopiera denna länk

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQwYmE0NWEtMWZkNy00OWY0LTllZGItODM1MWQyZDc2Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%2214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%22%7d

Innehållstext

Publiceringsdatum: