Levnadsvanor inom reumatologi

Att prata om levnadsvanor kan vara svårt. LIR har tagit fram informations material till både personal och patienter för att underlätta samtalet om levnadsvanor. Det finns också filmer att titta på

Webinarium om levnadsvanor från LIR. I december hölls ett avslutande webinarium av LIR-gruppen. Det innehåller intressanta nyheter om levnadsvanor. Vi har tillgång till filmen under några månader. Klicka här för att se filmen Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens riktlinjer berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) arbetar aktivt för att införa de nya nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder. SSF har producerat informationsmaterial och filmer för att ge sjuksköterskor tips och råd om att arbeta med levnadsvanor. Läs mer om SSFs levnadsvaneprojektet och ta del av deras material här. Länk till annan webbplats.


Ny information angående LiR (Levnadsvanearbetet inom reumatologin). 
 
FRS har sedan flera år varit med i en tvärprofessionell arbetsgrupp för att ta fram material inom området levnadsvanor för vårdpersonal som arbetar inom reumatologi. Materialet har nu även utökats med informationsmaterial till personer som lever med reumatiska sjukdomar. Detta material/broschyrer är tänkt att användas av vården i samtalet/informationen om levnadsvanor med patienten.  
Arbetsgruppen som består av olika professioner inom vården och representation från patientgruppen/patientorganisationen Reumatikerförbundet har nu slutfört arbetet med broschyrerna för levnadsvanorna: Fysisk aktivitet, Matvanor, Rökning och Alkohol. Dessa nya broschyrer riktar sig till patienterna och tanken är att vården ska använda dessa i samtalen om levnadsvanor och eventuella förändringar av en eller flera levnadsvanor. Broschyrerna kan skrivas ut från SLS (Svenska Läkarsällskapet hemsida). Se länk nedan.
Tidigare har även olika typer av material så som broschyrer, filmer, frågebank, instruktioner, levnadsvanekörkort enligt den så kallade LiR-modellen tagits fram för de olika levnadsvanorna ovan. Men har då riktat sig till professionen för att öka kunskaperna inom vården och för att det ska finnas en gemensam arbets-modell för levnadsvanearbete som kan användas inom reumatologin över hela landet. Läs gärna mer på SLS hemsida. Länk till annan webbplats.
Här finns LiR-modellen och utbildningsmaterial för personal som arbetar inom reumatologi att ladda ned Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: