Artiklar reumatologisk omvårdnad

Här finns tips på artiklar om reumatologisk omvårdnad.

Nursing interventions for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases on biological therapies: a systematic literature review Länk till annan webbplats.

Maria Ramona Melis mfl. Clinica Rheumatology. 2023 Jun;42(6):1521-1535.

Demographic, Physical, and Psychological Determinants of Patient Experience with Subcutaneous Self-Injection in Patients with Rheumatoid Arthritis: Structural Equation Modeling Approach Länk till annan webbplats.

Akira Onishi mfl. Patient Preference and Adherece. 2023 Jul 3;17:1551-1559.

Patients Perceptions of person-centered care in Early Rheumatoid Arthritis: A qulitative study Länk till annan webbplats.

Ellen Landgren mfl

In Visible illness. A photovoice study of the lived experience of self-mangaing rheumatoid arthritis Länk till annan webbplats.

Susie Donelly mfl

En intressant artikel där deltagarna med RA, genom intervjuer, workshops och fotografering, får beskriva sina utmaningar i vardagen och hur de hanterar dessa. Länk till annan webbplats.


A theory-based intervention to promote medication adherence in patients with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial Länk till annan webbplats.

Asgari s mfl Clin Rheumatol 2021 jan

Exempel på interventionsstudie för att stötta patienters följsamhet till behandling vid RA

“Same same or different?” A review of reviews of person-centered and patient-centered care Länk till annan webbplats.

Eklund Jakob Patient education and counseling

"I denna studie undersöks skillnader och likheter mellan patient-centrerad och person-centrerad vård genom en litteraturgenomgång av tidigare litteratursammanställningar. Resultatet av studien tolkas som att de båda begreppen är mycket lika, men att det finns en skillnad där den person-centrerade vården täcker ett bredare perspektiv. Framförallt skiljer sig målet för de båda begreppen där målet för den personcentrerade vården är ett meningsfyllt liv medan för den patient-centrerade vården är ett funktionellt liv."


Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies-asociated vasculites: a guide and a case study Länk till annan webbplats.

Boyer. H, Mortimore. G Br J Nurse 2020

En fallstudie där en patient med vasculit beskrivs. Artikeln ger också en uppdaterad sammanfattning över en förhållandevis ovanlig reumatologisk sjukdom. I artikeln diskuteras sjuksköterskans viktiga uppgift att informera och utbilda patienter om den reumatiska sjukdomen och dess behandling. En uppgift som i sin tur kräver att sjuksköterskan har kunskap och är uppdaterad om ett tillstånd samt kan se tidiga tecken på försämring och biverkningar.


Sustained Long-Term Efficacy of Motivational Counseling and Text Message Reminders on Daily Sitting Time in Patients With Rheumatoid Arthritis: Long Time Follow-up of a Randomized, Parellel-Group Trial. Länk till annan webbplats.

Tomsen T et al Arthritis Care 2020 Länk till annan webbplats.

Studien visar att en minskning av stillasittande, under arbete och fritid, med 1.1 timma ger hälsovinster i form av minskad trötthet, smärta och lägre lipidvärden samt ökad hälsorelaterad livskvalitet. Deltagarna som ingick i interventionen ersatte en del av sitt stillasittande både med att stå och gå


Effect of an 8-Week yoga based life-style intervention on phyco-neuro-immune axis, disease activity and percevied quality of life in rheumatoid arthritis patients. A randomized controlled trial (2020) Länk till annan webbplats.

"Intressant och spännande artikel om hur en yoga-baserad livsstil kan förbättra livskvalitet och sjukdomsaktivitet hos patienter med RA. Dock är det en liten studie med kort uppföljningstid. Trots det kan artikeln inspirera både vårdgivare och patienter att finna olika möjligheter till fysisk aktivitet och att hantera sjukdomen utöver den farmakologiska behandlingen. Förhoppningsvis får vi tillgång till fler liknande studier om yoga och relaterad livsstil."


"What do patients prefer? A multinational, longitudinal, qualitative study on patient-preferred treatment outcomes in early rheumatoid arthritis" (2020) Länk till annan webbplats.

En ny artikel om förväntningar på behandling och omhändertagande från patienter med nydiagnostiserad RA. Värdefull som underlag vid planering av omhändertagandet av denna patientgrupp planeras på olika kliniker i landet".


Caller's perceptions of their contact with a rheumatology telephone helpline (2018) Länk till annan webbplats.

Anti-Ro/SSA autoantibody-positive women's experience of information given on the risk of congenital heart block. (2016) Länk till annan webbplats.

The influence of lifestyle habits on quality of life in patients with established rheumatoid arthritis-A constant balancing between ideality and reality.(2016) Länk till annan webbplats.

Lifestyle habits and fatigue among people with systemic lupus erythematosus and matched population controls.(2015) Länk till annan webbplats.

A nurse-led rheumatology clinic versus rheumatologist-led clinic in monitoring of patients with chronic inflammatory arthritis undergoing biological therapy: a cost comparison study in a randomised controlled trial. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: