Webinarium om omvårdnadsaspekter vid SLE

Susanne Pettersson leg sjuksköterska och medicine doktor föreläser om omvårndasaspekter vid SLE.

Nu följer vi upp vårens föreläsning om SLE med en föreläsning om omvårdnad vid SLE. Föreläsningen äger rum den 12 oktober kl 12.10-12.50 via Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQwYmE0NWEtMWZkNy00OWY0LTllZGItODM1MWQyZDc2Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%2214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%22%7d


Datum för event: -

Plats:

Publicerad: