Årsstämma 2023

Föreningens årsmöte kommer att hållas under ÖNH-dagarna i Göteborg 2023, den 14 september kl 10.30.

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov vara rösträknare

6. Fråga om kallelse behörigen skett

7. Verksamhetsberättelse 2022

8. Bokslut 2022

9. Revisionsberättelse 2022

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan 2023 och 2024

12. Budgetförslag 2023 och 2024

13. Val av styrelsemedlemmar

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Firmateckningsrätt för föreningen

17. Motioner

18. Övriga anmälda ärenden

19. Mötet avslutas

 

Alla medlemmar är välkomna att skicka in motioner, det kan ni göra till kontakt.fonh@gmail.com. Sista dagen för att skicka in är den 16 augusti.

 

Senast publicerad: