Årsmöte 2022

Föreningens årsmöte kommer att hållas under ÖNH-dagarna i Stockholm den 24/11 kl 10.30

Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av mötessekreterare
 • 4. Godkännande av dagordning
 • 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov vara rösträknare
 • 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 • 7. Verksamhetsberättelse 2021
 • 8. Bokslut 2021
 • 9. Revisionsberättelse 2021
 • 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11. Verksamhetsplan 2022
 • 12. Budgetförslag 2022
 • 13. Val av styrelsemedlemmar
 • 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 • 15. Val av valberedning
 • 16. Firmateckningsrätt för föreningen
 • 17. Motioner
 • 18. Övriga anmälda ärenden
 • 19. Mötet avslutas

Senast publicerad: