2014

2014 års stipendiater

Terese Anerös tilldelas 2014 års ASTA stipendium för sitt projekt med titeln "Motivation till fysisk aktivitet hos peroner med KOL"

Motivering: Ett angeläget kliniknära projekt. Syfte och problemformulering bedöms som relevanta och intressanta. Genomförbarheten bedöms som god.

Evas Minnesfond 2014

Terese Anerös tilldelas medel ur Evas minnesfond för sitt forskningsprojekt med titeln ” Upplevelse av fysisk aktivitet med saturationsmätare och mobilapp hos personer med KOL.

Motivering: Ett kliniknära projekt av hög angelägenhetsgrad som ligger helt i linje med stipendiefondens intentioner. Projektet är enkelt med en tydlig frågeställning.

Senast publicerad: